Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant, Anul scolar 2020-2021
Evaluare Nationala 2021
Evaluare Nationala 2021 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte, Subiecte date si bareme, Rezultate . [Admitere Liceu 2021]
Calendar Programe Stiri/Evaluare Nationala 2020/Anul scolar 2020-2021
Acces rapid Modele subiecte si Bareme /SUBIECTE date EN 2021 (winrar/pdf)
Utile: Retea unitati scolareInspectorate scolareManuale scolare / Anul scolar 2020-2021
^
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Ordinul nr. 5455/2020 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021

Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 10 septembrie 2020.
In vigoare de la 10 septembrie 2020

Avand in vedere:

- prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),

- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
Art.1. -
Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.2. -
Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2020-2021 in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

Art.3. -
Programele pentru disciplinele limba si literatura romana, matematica, limba si literatura romana pentru scolile si sectiile cu predare in limba maghiara, limba si literatura maghiara materna, limba si literatura germana materna, limba si literatura sarba materna, limba si literatura slovaca materna, limba si literatura croata materna, limba si literatura italiana materna, limba si literatura romani materna, limba si literatura ucraineana materna, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.472/2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, incepand cu anul scolar 2020-2021.

Art.4. -
(1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a.

(2) Pentru elevii cu tulburari de invatare, adaptarea procedurilor de examinare respecta prevederile art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017.

Art.5. -
(1) Comisiile judetene/Comisia de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a evaluarii nationale.

(2) Componenta comisiilor judetene/Comisiei de organizare a evaluarii nationale, mentionata la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, se completeaza cu un vicepresedinte - inspector scolar general adjunct sau inspector scolar.

(3) In vederea pregatirii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti creeaza doua baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), la nivelul fiecarei unitati de invatamant si la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform solicitarilor Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, care cuprind:

1. datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a;

2. datele personale ale profesorilor evaluatori, de regula, membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale,

(4) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a asigura confectionarea stampilelor-tip pentru evaluarea nationala, care se aplica pe documentele de examen. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:

a) stampila-tip pentru unitatile de invatamant/centrele de examen in care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala: "Evaluare Nationala 2021 - C.E.";

b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare nationala 2021 - C.Z.E."

(5) Stampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm, si nu vor fi numerotate.

Art.6. -
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a stabilesc/stabileste componenta comisiilor pentru evaluarea nationala cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, cu respectarea principiilor competentei in evaluare si al compatibilitatii.

(2) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare si comisiile din centrul de contestatii judetene/a municipiului Bucuresti se compun din personal didactic care nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale.

(3) Personalul didactic care face parte din comisiile mentionate la alin. (2) va da o declaratie scrisa in care va mentiona ca nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale. Declaratiile fac parte din documentele evaluarii nationale.

(4) Cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care au rude in examen nu au acces in unitatile de invatamant - centre de examen/evaluare/contestatii pe perioada desfasurarii examenului.

(5) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale.

(6) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de catre comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a prin tragere la sorti.

(7) Tragerea la sorti se efectueaza, in fiecare judet/municipiul Bucuresti, din lista alcatuita la nivel judetean/al municipiului Bucuresti pe baza propunerilor primite de la unitatile de invatamant cuprinzand numele profesorilor care doresc sa participe in comisiile pentru evaluarea nationala si care, in sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale, urmand ca inspectorul scolar general sa emita decizii scrise.

(8) Tragerea la sorti se efectueaza in sedinta publica, care poate fi organizata si in sistem de videoconferinta. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti invita, in scris, la tragerea la sorti reprezentanti ai organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamantul preuniversitar, ai organizatiilor de parinti reprezentative, ai consiliului judetean/municipal al elevilor si ai mass-mediei.

(9) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se mentioneaza si persoanele apartinand societatii civile care au participat la sedinta publica de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, de persoanele invitate si de persoanele apartinand societatii civile care au participat la sedinta publica de tragere la sorti.

(10) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in salile de examen cu bagaje, telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc. Materialele nepermise in sala de examen vor fi introduse intr-un plic/o punga, impreuna cu un bilet/o eticheta pe care se noteaza numele si prenumele posesorului, care va fi pastrat(a) pana dupa predarea lucrarilor scrise intr-o sala special stabilita pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenti, supravegheata de o persoana desemnata de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen.

(11) Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea nationala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

(12) In unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea in comisiile pentru evaluarea nationala a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.

(13) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen a unitatilor de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale.

Art.7. -
(1) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisie in acest scop nu sunt primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din unitatea/unitatile de invatamant/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) va fi considerata frauda/tentativa de frauda, iar candidatii respectivi sunt eliminati de la proba respectiva, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrarile scrise.

(7) Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisa.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a evaluarii nationale si prevederile alin. (1) - (7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1) - (7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art.8. -
(1) Candidatii care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim prevazut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, pot parasi sala de examen cel mai devreme dupa o ora de la inceperea probei scrise, fara a primi subiectele.

(2) Candidatii primesc subiectele numai daca parasesc sala dupa expirarea timpului maxim destinat desfasurarii probelor scrise.

Art.9. -
In cazul in care Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale decide ca evaluarea lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti sa se faca in alt judet, transportul lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti in judetul desemnat de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale pentru evaluarea initiala a acestora/rezolvarea contestatiilor si invers, precum si consemnarea in catalogul electronic a rezultatelor obtinute de candidati la evaluarea nationala se fac in conformitate cu procedura elaborata de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

Art.10. -
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei 2 profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor 2 evaluatori este mai mica sau egala cu 1 punct, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Nota finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, si semneaza, nota fiind inregistrata in catalogul evaluarii nationale.

(2) In cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti 2 profesori evaluatori, numiti de presedintele comisiei. Dupa validarea finalizarii evaluarii, nota finala este calculata luand in considerare cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note/valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note/valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala care se trece pe lucrare si este inregistrata in catalogul evaluarii nationale. Sub nota finala semneaza cei 4 evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita o noua evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal semnat de cei amintiti anterior.

(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, notele acordate dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. In situatia in care se constata o diferenta de notare mai mare de 1 punct, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o noua comisie de contestatii formata din 2 profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Reevaluarea se face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectand cu strictete baremul de evaluare si notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de cea de-a doua comisie de contestatii este nota finala obtinuta de candidat.

(4) Nota obtinuta in etapa de solutionare a contestatilor este nota definitiva, indiferent de punctajul obtinut, in plus sau in minus, fata de nota acordata in etapa de evaluare initiala a lucrarii. Aceasta nota nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

(5) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale va transmite comisiilor judetene/comisiei municipiului Bucuresti modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat in centrele zonale de evaluare si in centrul de contestatii judetean/al municipiului Bucuresti, anexa la procedura specifica evaluarii nationale.

Art.11. -
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza ca au luat cunostinta de faptul ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. In cazul candidatului minor, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestuia.

(2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale va transmite comisiilor judetene/comisiei municipiului Bucuresti anexe la procedura specifica evaluarii nationale privind cererea- tip pentru depunerea contestatiei si declaratia-tip mentionata la alin. (1).

Art.12. -
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video si audio a salilor de clasa din unitatile de invatamant/centrele de examen in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se predau, se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise ale candidatilor.

(2) Pana la inceperea probelor scrise, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen si comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a verifica, prin sondaj, inregistrarile audiovideo din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de frauda, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile mentionate la alin. (1) din unitatea de invatamant respectiva.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3) si (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare, comisia din unitatea de invatamant ia masurile care se impun, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge pana la acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda.

(6) In cazul in care verificarile sunt facute de catre comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen, aceasta anunta comisia judeteana/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, in scris, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

Art.13. -
(1) Comunicarea rezultatelor obtinute la examenul de evaluare nationala se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta de acestia.

(2) Pentru comunicarea notelor obtinute la examenul de evaluare nationala, inainte de etapa de depunere si solutionare a contestatiilor, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen tiparesc lista rezultatelor examenului de evaluare nationala, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, notele obtinute la fiecare proba scrisa, media sau mentiunile "absent"/"eliminat din examen", dupa caz.

(3) In baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010, si ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen afiseaza/posteaza, utilizand codurile individuale ale candidatilor care au depus contestatii, notele obtinute in urma rezolvarii contestatiilor, la loc vizibil, la avizier si pe website-ul unitatii de invatamant.

(4) Comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen tiparesc lista rezultatelor finale dupa contestatii ale candidatilor anonimizati si o afiseaza, conform calendarului, cu semnatura presedintelui si a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unitatii de invatamant si pe website-ul acesteia.

(5) Rezultatele examenului de evaluare nationala ale candidatilor anonimizati sunt afisate si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si Cercetarii si a inspectoratelor scolare.

Art.14. -
(1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vizualizarea lucrarii/lucrarilor proprii/propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale, dupa etapa de solutionare a contestatiilor. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.

(3) Membrii comisiei judetene/Comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau cei ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale pot solicita vizualizarea lucrarii/lucrarilor si a borderourilor de evaluare in scopul verificarii/reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) si ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.

Art.15. -
Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.16. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
Bucuresti, 31 august 2020.

Nr. 5.455.

ANEXA
CALENDARUL de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020-2021
7-11 iunie 2021 Inscrierea la evaluarea nationala
22 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba scrisa
24 iunie 2021 Matematica - proba scrisa
25 iunie 2021 Limba si literatura materna - proba scrisa
29 iunie 2021 (pana la ora 14,00) Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor
29 iunie 2021 (orele 16,00-19,00)-30 iunie 2021
(orele 8,00-12,00)
Depunerea contestatiilor
30 iunie-4 iulie 2021 Solutionarea contestatiilor
4 iulie 2021 Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor
Evaluare Nationala 2021 : Afla rapid informatii utile Evaluare Nationala pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte, Subiecte date si bareme, Rezultate .