Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

educatie/invatamant, Anul scolar 2017-2018, Anul scolar 2018-2019
EVALUARE NATIONALA 2018
Evaluare nationala 2018 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte, Subiecte date si bareme, Rezultate .
CalendarProgrameAdmitere liceu 2018StiriAdmitere liceu 2017 [EN 2017]
Acces rapid MODELE Subiecte/ Subiecte date si BAREME EN 2018 (winrar/pdf)

Retea unitati scolareInspectorate scolareCasele Corpului DidacticManuale scolare
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 15 septembrie 2017

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1. -
Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. -
Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2017-2018 in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -
(1) Programele pentru disciplinele limba si literatura romana si matematica, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.431/2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015.
(2) Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018, este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.924/2013 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013- 2014.
(3) Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018, altele decat cele mentionate la alin. (1) si (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
Art. 4. -
Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a.
Art. 5. -
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a evaluarii nationale.
(2) In vederea pregatirii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti creeaza doua baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), la nivelul fiecarei unitati de invatamant si la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform solicitarilor Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, care cuprind:
1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;
2. date personale ale profesorilor evaluatori, abilitati in domeniul evaluarii.
(3) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a asigura confectionarea stampilelor-tip pentru evaluarea nationala, care se aplica pe documentele de examen. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:
a) stampila-tip pentru unitatile de invatamant/centrele de examen in care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala: "Evaluare Nationala 2018 - C.E.";
b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Nationala 2018 - C.Z.E."
(4) Stampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm si nu vor fi numerotate.
Art. 6. -
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a stabilesc/stabileste componenta comisiilor pentru evaluarea nationala cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, cu respectarea principiilor competentei in evaluare si al compatibilitatii.
(2) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din personal didactic care nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale.
(3) Personalul didactic care face parte din comisiile mentionate in alin. (2) va da o declaratie scrisa in care va mentiona ca nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale. Declaratiile fac parte din documentele evaluarii nationale.
(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu.
(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de catre comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, prin decizie scrisa emisa de inspectorul scolar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
(6) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in salile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc. Materialele nepermise in sala de examen vor fi introduse intr-un plic impreuna cu un bilet/o eticheta pe care se noteaza numele si prenumele posesorului, care va fi pastrat pana dupa predarea lucrarilor scrise intr-o sala special stabilita pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenti, supravegheata de o persoana desemnata de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen.
(7) Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea nationala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.
(8) In unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea in comisiile pentru evaluarea nationala a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.
(9) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen a unor unitati de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale.
Art. 7. -
(1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor si de transmitere a lucrarilor, precum si componenta, atributiile comisiilor din unitatile de invatamant/centrele de examen, centrele zonale de evaluare, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise, consemnarea in documentele examenului a rezultatelor obtinute de candidati la evaluarea nationala si modul de comunicare a rezultatelor.
(2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate decide ca activitatile din cadrul evaluarii nationale sa se realizeze utilizand aplicatia informatica dedicata examenelor nationale.
Art. 8. -
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 1 punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul evaluarii nationale.
(2) In cazul in care diferenta intre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori. Dupa validarea finalizarii evaluarii, nota finala este calculata din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note/valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note/valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala si este inregistrata in catalogul evaluarii nationale.
(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, notele acordate dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. In situatia in care se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea este transmisa spre reevaluare altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note/valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note/valori centrale.
(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1), (2) si (3), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.
Art. 9. -
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.
(2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale va transmite comisiilor judetene/comisiei municipiului Bucuresti anexe la procedura specifica evaluarii nationale privind cererea- tip pentru depunerea contestatiei si declaratia-tip mentionata la alin. (1).
Art. 10. -
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video si audio a salilor de clasa din unitatile de invatamant/centrele de examen in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, a salilor in care se realizeaza scanarea lucrarilor, precum si a salilor in care se predau, se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise ale candidatilor.
(2) Pana la inceperea probelor scrise, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.
(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen si comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a verifica, prin sondaj, inregistrarile audiovideo din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de frauda, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile mentionate la alin. (1) din unitatea de invatamant respectiva.
(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3) si (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare, comisia din unitatea de invatamant ia masurile care se impun, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge pana la acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda.
(6) In cazul in care verificarile sunt facute de catre comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen, aceasta anunta comisia judeteana/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
Art. 11. -
(1) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant/centrul de examen in acest scop.
(2) Candidatii care refuza sa depoziteze obiectele mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisie in acest scop nu sunt primiti in examen.
(3) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din unitatea/unitatile de invatamant/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.
(6) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) va fi considerata frauda/tentativa de frauda, iar candidatii respectivi sunt eliminati de la proba respectiva, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrarile scrise.
(7) Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisa.
(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a evaluarii nationale si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt interzise in sala de examen.
(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).
Art. 12. -
(1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei judetene/comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vizualizarea lucrarii/lucrarilor proprii/propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale, dupa etapa de solutionare a contestatiilor. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.
(3) Cu exceptia candidatului sau a parintilor/reprezentantilor legali ai acestuia, pot solicita vizualizarea lucrarii/lucrarilor doar membrii comisiei judetene/comisiei municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau cei ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, in scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) si ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, cuprinsa in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
Art. 13. -
Directia generala evaluare si monitorizare invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala economica, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant/centrele de examen duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 14. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Liviu-Marian Pop        
Bucuresti, 31 august 2017.

Nr. 4.793.


ANEXA

CALENDARUL de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018
4-8 iunie 2018 - Inscrierea la evaluarea nationala
8 iunie 2018 - Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
11 iunie 2018 - Limba si literatura romana - proba scrisa
13 iunie 2018 - Matematica - proba scrisa
14 iunie 2018 - Limba si literatura materna - proba scrisa
19 iunie 2018 - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 12,00)
19 iunie 2018 - Depunerea contestatiilor (orele 14,00-19,00)
20 -22 iunie 2018 - Solutionarea contestatiilor
23 iunie 2018 - Afisarea rezultatelor finale dupa solutionarea contestatiilor.
Evaluare nationala 2018 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte, Subiecte date si bareme, Rezultate .