Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Anul scolar 2016-2017EVALUARE NATIONALA 2017
Evaluare nationala 2017 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a - Evaluare nationala : Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte .
CalendarProgrameStiriAdmitere liceu 2017 [evaluare nationala 2016]
Acces rapid MODELE Subiecte si BAREME EVALUARE NATIONALA 2017 (winrar/pdf)

SIMULARE Evaluare Nationala 2017
Calendar Continuturi
Retea unitati scolareInspectorate scolareCasele Corpului DidacticManuale scolare
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5071/2016 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017
In vigoare de la 07.09.2016

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. 1.
Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2016-2017, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.
Evaluarea-nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2016-2017 in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.
Art. 3.
(1) Programele pentru disciplinele limba si literatura romana si matematica, valabile pentru evaluarea-nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.431/2014 privind organizarea si desfasurarea pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015.
(2) Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna, valabila pentru evaluarea-nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017, este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.924/2013 privind organizarea si desfasurarea pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014.
(3) Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea-nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017, altele decat cele mentionate la alin. (1) si (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
Art. 4.
Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii-nationale pentru absolventii clasei a VIII-a.
Art. 5.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a pentru absolventii clasei a VIII-a raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a .
(2) In vederea pregatirii pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti creeaza baza de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitarilor Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale.
(3) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a pentru absolventii clasei a VIII-a asigura confectionarea stampilelor-tip pentru evaluarea nationala, care se aplica pe lucrari si pe documentele de examen. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:
a) stampila-tip pentru unitatile de invatamant in care se organizeaza probe scrise pentru Evaluarea Nationala/centre de examen: "Evaluare Nationala 2017 - C.E.";
b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Nationala 2017 - C.Z.E."
(4) Stampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm, si nu vor fi numerotate.
Art. 6.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a pentru absolventii clasei a VIII-a stabilesc/stabileste componenta comisiilor pentru evaluarea nationala cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, cu respectarea principiilor competentei in evaluare si al compatibilitatii.
(2) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile din unitatile de invatamant, comisiile din centrele zonale de evaluare si comisiile din centrul de contestatii judetene/a municipiului Bucuresti se compun din personal didactic care nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale.
(3) Personalul didactic, care face parte din comisiile mentionate in alin. (2), va da o declaratie scrisa in care va mentiona ca nu are rude sau afini pana la gradul al IV-lea printre candidatii care participa la respectiva sesiune a evaluarii nationale. Declaratiile fac parte din documentele evaluarii nationale.
(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de catre comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, prin tragere la sorti.
(6) Tragerea la sorti se efectueaza, in fiecare judet/in municipiul Bucuresti, din lista alcatuita la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor primite de la unitatile de invatamant cuprinzand numele profesorilor care doresc sa participe in comisiile pentru evaluarea nationala si care, in sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale, urmand ca inspectorul scolar general sa emita decizii scrise.
(7) Tragerea la sorti se efectueaza in sedinta publica. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti invita, in scris, la tragerea la sorti, reprezentanti ai organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamantul preuniversitar, ai asociatiilor de parinti, ai Consiliului judetean/municipal al elevilor si ai mass-media.
(8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se mentioneaza si persoanele apartinand societatii civile care au participat la sedinta publica de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, de persoanele invitate si de persoanele apartinand societatii civile, care au participat la sedinta publica de tragere la sorti.
(9) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in salile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc. Materialele nepermise in sala de examen vor fi introduse intr-un plic/o punga, impreuna cu un bilet/o eticheta pe care se noteaza numele si prenumele posesorului, care va fi pastrat/pastrata pana dupa predarea lucrarilor scrise intr-o sala speciala stabilita pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheata de o persoana desemnata de comisia din unitatea de invatamant.
(10) Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea nationala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.
(11) In unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea in comisiile pentru evaluarea nationala a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.
(12) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizarii evaluarii nationale in unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale.
Art. 7.
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Nota finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire si semneaza.
(2) In cazul in care diferenta intre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori numiti de presedintele comisiei. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare si reprezinta nota finala. Sub nota semneaza cei patru evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.
(3) Dupa incheierea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, in comparatie cu cele acordate initial. In situatia in care se constata diferente de notare mai mari de 1 punct, in plus sau in minus, intre notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie formata din alti doi profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectand cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota finala a comisiei de contestatii.
(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1), (2) si (3) nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.
Art. 8.
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o cerere tipizata in care se mentioneaza faptul ca nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii.
(2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale va transmite comisiei judetene/a municipiului Bucuresti tipizatul cererii de depunere a contestatiei.
Art. 9.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video si audio a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.
(2) Pana la inceperea probelor scrise, comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.
(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile din unitatile de invatamant si comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din unitatea de invatamant respectiva.
(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare, comisia din unitatea de invatamant ia masurile care se impun, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge pana la acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda.
(6) In cazul in care verificarile sunt facute de comisia din unitatea de invatamant, aceasta anunta comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
Art. 10.
(1) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant in acest scop.
(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisie in acest scop nu vor fi primiti in examen.
(3) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea, sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.
(6) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) va fi considerata frauda/tentativa de frauda, iar candidatii respectivi vor fi eliminati de la proba respectiva, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrarile scrise.
(7) Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisa.
(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a evaluarii nationale si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt interzise in sala de examen.
(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).
Art. 11.
(1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sa vada lucrarea/lucrarile proprie/proprii a/ale propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.
(3) Cu exceptia candidatului sau a parintilor/reprezentantilor legali ai acestuia, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau cei ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, in scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) si ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
Art. 12.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 13.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,
Monica Cristina Anisie,
secretar de stat
Bucuresti, 31 august 2016.
Nr. 5.071.

ANEXA

CALENDARUL de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017
7-9 iunie 2017 : Inscrierea la evaluarea nationala
9 iunie 2017 : Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017 : Limba si literatura romana - proba scrisa
21 iunie 2017 : Matematica - proba scrisa
22 iunie 2017 : Limba si literatura materna - proba scrisa
26 iunie 2017 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)
26 iunie 2017 : Depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)
27-29 iunie 2017 : Rezolvarea contestatiilor
30 iunie 2017 : Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii
Evaluare nationala 2017 : Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte : absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a