Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Anul scolar 2015-2016EVALUARE NATIONALA 2016
Evaluare nationala 2016 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a - Evaluare nationala : Calendar, Programe, Metodologie .
CalendarProgrameStiri
Acces rapid SUBIECTE date si BAREME EVALUARE NATIONALA 2016 (winrar/pdf)
5 iulie 2016Comunicat : Rezultatele finale
1 iulie 2016Comunicat : Statistici rezultate
27 iunie 2016Comunicat
25 iunie 2016Comunicat
Acces rapid VARIANTE Subiecte si BAREME EVALUARE NATIONALA 2016 (winrar/pdf)
- Evaluare Nationala clasele a II-a, a IV-a si a VI-a
Evaluare Nationala - Sesiune speciala
07.06.2016 : Sesiunea speciala Evaluare Nationala clasa a VIII-a - comunicat
Sesiune speciala
SIMULARE Evaluare Nationala
Rezultate
SUBIECTE date si BAREMURI SIMULARE Evaluare Nationala 2016
Limba si literatura romana: Subiecte Bareme
Matematica: Subiecte Bareme
SIMULARE Evaluare Nationala - calendar/materii
Calendar SIMULARE Evaluare Nationala 2016
Continuturi SIMULARE Evaluare Nationala 2016
Retea unitati scolareInspectorate scolareCasele Corpului DidacticManuale scolare

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2015-2016, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2015-2016 in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3.
(1) Programele pentru disciplinele limba si literatura romana si matematica, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.431/2014 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015.

(2) Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016, este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.924/2013 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014.

(3) Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016, altele decat cele mentionate la alin. (1) si (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4.
Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a.

Art. 5.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a raspund/raspunde pentru buna organizare si desfasurare a evaluarii nationale.

(2) In vederea pregatirii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti creeaza baza de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitarilor Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale.

(3) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a asigura confectionarea stampilelor-tip pentru evaluarea nationala, care se aplica pe lucrari si pe documentele de examen. Se confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:

a) stampila-tip pentru unitatile de invatamant in care se organizeaza probe scrise pentru evaluarea nationala/centre de examen: "Evaluare Nationala 2016 - C.E.";

b) stampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Nationala 2016 - C.Z.E."

(4) Stampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm si nu vor fi numerotate.

Art. 6.

(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a stabilesc/stabileste componenta comisiilor pentru evaluarea nationala cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, cu respectarea principiilor competentei in evaluare si al compatibilitatii.

(2) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de catre comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, prin tragere la sorti.

(4) Tragerea la sorti se efectueaza, in fiecare judet/in municipiul Bucuresti, din lista alcatuita la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor primite de la unitatile de invatamant cuprinzand numele profesorilor care doresc sa participe in comisiile pentru evaluarea nationala si care, in sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale, urmand ca inspectorul scolar general sa emita decizii scrise.

(5) Tragerea la sorti se efectueaza in sedinta publica. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti invita, in scris, la tragerea la sorti, reprezentanti ai organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamantul preuniversitar, ai asociatiilor de parinti, ai consiliului judetean/municipal al elevilor si ai mass-media.

(6) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemneaza intr-un proces-verbal, in care se mentioneaza si persoanele apartinand societatii civile care au participat la sedinta publica de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, de persoanele invitate si de persoanele apartinand societatii civile, care au participat la sedinta publica de tragere la sorti.

(7) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenti le este interzisa intrarea in salile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc. Materialele nepermise in sala de examen vor fi introduse intr-un plic/o punga, impreuna cu un bilet/o eticheta pe care se noteaza numele si prenumele posesorului, care va fi pastrat/pastrata pana dupa predarea lucrarilor scrise, intr-o sala speciala stabilita pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheata de o persoana desemnata de comisia din unitatea de invatamant.

(8) Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea nationala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

(9) In unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea in comisiile pentru evaluarea nationala a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.

(10) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizarii evaluarii nationale in unitatile de invatamant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfasurarea evaluarii nationale.

Art. 7.
(1) In procesul de evaluare a lucrarilor si de rezolvare a contestatiilor, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

(2) In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi nota finala.

Art. 8.
(1) Comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video si audio a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

(2) Pana la inceperea probelor scrise, comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile din unitatile de invatamant si comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din unitatea de invatamant respectiva.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (3), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor in vigoare, comisia din unitatea de invatamant ia masurile care se impun, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge pana la acordarea notei 1 (unu) pentru frauda ori tentativa de frauda.

(6) In cazul in care verificarile sunt facute de comisia din unitatea de invatamant, aceasta anunta comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

Art. 9.
(1) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de invatamant in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisie in acest scop nu vor fi primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la evaluarea nationala sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea ori in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare ce permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

(6) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) va fi considerata frauda/tentativa de frauda, iar candidatii respectivi vor fi eliminati de la proba respectiva, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrarile scrise.

(7) Candidatii eliminati de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisa respectiva.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a evaluarii nationale si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 10.
(1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sa vada lucrarea/lucrarile proprie/proprii a/ale propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.

(3) Cu exceptia candidatului sau a parintilor/reprezentantilor legali ai acestuia, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau cei ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, in scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) si ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.

Art. 11.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 31 august 2015.

Nr. 5.081.

ANEXA

CALENDARUL de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016

15-17 iunie 2016: Inscrierea la evaluarea nationala

17 iunie 2016: Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

27 iunie 2016: Limba si literatura romana - proba scrisa

28 iunie 2016: Limba si literatura materna - proba scrisa

29 iunie 2016: Matematica - proba scrisa

1 iulie 2016: Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)

1 iulie 2016: Depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

2-4 iulie 2016: Rezolvarea contestatiilor

5 iulie 2016: Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Evaluare nationala 2016 : Calendar, Programe, Metodologie : absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a