Informatii utile Evaluare Nationala 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE

EVALUARE NATIONALA 2014

Informatii utile Evaluare Nationala 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE
educatie/invatamant > anul scolar 2013-2014 > EVALUARE NATIONALA 2014
CALENDAR / PROGRAME Evaluare Nationala 2014 / APEL profesori > ANEXA APEL profesori |
>>28.03.2014 - COMUNICAT : Evaluarile nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

Evaluare Nationala 2014

Ministerul Educatiei Nationale a emis Ordinul 4924/2013 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014.


In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.


Art. 1

Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIIIa se desfasoara in anul scolar 2013-2014 in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3

(1) Se aproba Programa pentru limba si literatura slovaca materna, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014. Programa este prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014, altele decat cea mentionata la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.

Nota Alfadate.ro : Aici aveti programele pentru Limba si literatura romana, Matematica, Limba si literatura germana, Limba si literatura maghiara, Limba si literatura romana sarba, Limba si literatura slovaca, Limba si literatura ucraineana, Limba si literatura rromani. (arhiva winzip/ pdf...)

Art. 4

(1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.

(3) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora si alte instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5

(1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sa vada lucrarea/lucrarile proprie/proprii a/ale propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.

(3) Cu exceptia candidatului sau a parintilor/reprezentantilor legali ai acestuia, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, in scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) si ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, mentionata la art. 2.

Art. 6

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA 1

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clase a VIII-a in anul scolar 2013-2014

  • 13 iunie 2014 : Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 16-18 iunie 2014 : Inscrierea la evaluarea nationala
  • 23 iunie 2014 : Limba si literatura romana - proba scrisa
  • 24 iunie 2014 : Limba si literatura materna - proba scrisa
  • 25 iunie 2014 : Matematica - proba scrisa
  • 27 iunie 2014 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)
  • 27 iunie 2014 : Depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)
  • 28 iunie-30 iunie 2014 : Rezolvarea contestatiilor
  • 1 iulie 2014 : Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

ANEXA 2

Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a 2014

LIMBA SLOVACA

A. Fonetica

Sunetele (vocale, consoane, diftongi). Mutatia sunetelor. Silaba: impartirea cuvintelor in silabe. Legea ritmica. Cuvinte selectate


B. Lexicologie

Cuvantul. Sensul cuvantului si sensul gramatical al cuvantului. Imbogatirea vocabularului (formarea cuvintelor, imprumuturile). Diferentierea vocabularului dupa diferite criterii (fondul de baza al vocabularului, masa vocabularului, neologismele, arhaismele, sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice etc.)


C. Morfologia

Partile de vorbire: flexibile (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe), neflexibile (adverbe, prepozitii, conjunctii, particule, interjectii). Categoriile gramaticale ale partilor de vorbire (in conformitate cu programa scolara)


D. Sintaxa

Propozitia simpla si compusa. Partile de propozitie. Fraza: coordonata, subordonata. Tipurile de propozitii in fraza coordonata si subordonata. Elementele de legatura. Topica si punctuatia

Cerinte:

- recunoasterea categoriilor fenomenelor date;

- aplicarea cunostintelor in cuvinte si propozitii scurte;

- mentionarea exemplelor: cuvinte, propozitii scurte, redactarea textelor scurte, in care sa se manifeste fenomenul solicitat;

- analiza morfologica a partilor de vorbire si a categoriilor respective in baza textului dat;

- formarea de propozitii cu partile de vorbire date;

- determinarea predicatelor, a elementelor de legatura, segmentarea frazei in propozitii, determinarea felurilor de propozitii, a frazei si marcarea raporturilor dintre partile de propozitie/dintre propozitii;

- determinarea functiei sintactice a cuvintelor marcate;

- aplicarea cunostintelor din sintaxa in propozitii, formularea propozitiilor simple si a frazelor.

TEXTE LITERARE

Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).

Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - ludova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).

Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).

Clasa a VIII-a: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).

NOTIUNI DE TEORIE LITERARA

Opera literara. Epica. Lirica. Povestire, schita, nuvela, roman.

Creatia populara, povestea, cantecul.

Actiunea literara, fazele actiunii. Personajul literar.

Mijloace si procedee artistice: epitetul, personificarea, metafora, hiperbola, descrierea, naratiunea, dialogul, monologul.

Elemente de prozodie: versul, strofa, rima, ritmul.

COMPUNEREA

Reproducerea continutului. Redactarea planului de idei.

Reproducerea actiunii cu stabilirea fazelor actiunii. Caracteristica personajului.

Vorbirea directa si indirecta. Texte functionale.

BIBLIOGRAFIE

Gramatika slovenskeho jazyka (Gramatica limbii slovace), Editura Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 2003

Pravidla slovenskeho pravopisu (Indreptar ortografic slovac).

Synonymicky slovnik (Dictionar de sinonime). Kratky slovnik slovenskeho jazyka (Dictionar explicativ al limbii slovace).

Sedlak, Imrich si col, Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), volumul I si II, Martin - Bratislava, 2009.

Manualele in vigoare (clasele V-VIII).


Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a 2014


SLOVENSKY JAZYK

A. Hlaskoslovie

Hlasky (samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdelovanie slov na slabiky. Rytmicky zakon. Vybrane slova.

B. Nauka o slove

Slovo. Vecny a gramaticky vyznam slova. Obohacovanie slovnej zasoby (tvorenie slov, pozicky, rozsirovanie vyznamov). Diferenciacia slovnej zasoby podla roznych kriterii (zakladny slovny fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvyznamove slova atd).

C. Morfologia

Slovne druhy: ohybne (podstatne mena, pridavne mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybne slova (prislovky, predlozky, spojky, castice, citoslovcia). Gramaticke kategorie slovnych druhov (podla ucebnych osnov).


D. Syntax

Jednoducha a zlozena veta. Vetne cleny. Suvetie: priradovacie a podradovacie. Druhy viet v podradovacom a priradovacom suveti. Spojovacie vyrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.

Poziadavky:

- spoznat jednotlive uvedene kategorie javov;

- aplikovat vedomosti v slovach, kratkych vetach;

- uviest priklady: slova, kratke vety, zostavit kratke texty, v ktorych sa vyskytne pozadovany jav;

- morfologicky rozbor slovnych druhov a prislusnych kategorii na zaklade vychodiskoveho textu;

- tvorenie viet s danymi slovnymi druhmi;

- urcit prisudky, spojovacie vyrazy, segmentacia suvetia na vety, urcit druhy viet, suvetie a oznacit vztahy medzi vetnymi clenmi/vetami;

- urcit syntakticku funkciu oznacenych slov;

- aplikovat vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit jednoduche vety a suvetia.

LITERARNE CLANKY

V. rocnik: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).

VI. rocnik: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - Iudova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).

VII. rocnik: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).

VIII. rocnik: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).

POJMY Z LITERARNEJ TEORIE

Literarne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, crta, novela, roman.

Ludova slovesnost, rozpravka, piesen.

Literarny sujet. Fazy sujetu. Literarna postava.

Umelecke prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialog, monolog.

Prvky versa: vers, sloha, rym, rytmus.

SLOHOVE CVICENIA

Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavnych myslienok.

Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivych faz. Charakteristika postavy.

Priama a nepriama rec. Prakticke pisomnosti.

STUDIJNA LITERATuRA

Gramatika slovenskeho jazyka.

Pravidla slovenskeho pravopisu.

Synonymicky slovnik. Kratky slovnik slovenskeho jazyka.

Sedlak, Imrich a kolektiv, Dejiny slovenskej literatury, I. a II. zvazok, Martin - Bratislava, 2009.

Ucebnice podla ktorych sa vyucovalo v 5.-8. rocniku

EVALUARE NATIONALA 2014

Informatii utile Evaluare Nationala 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE

Categorii
Comunicare
Utile
acte necesareaeroporturiambasadegsmministereleposta romanatelefoanetrenuriunitati masuravalutarvamavremea