Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Afla rapid informatiile utile bacalaureat 2021 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date/Modele /baremuri . [Admitere facultate]
Bacalaureat 2021 : acces rapid Modele subiecte /Bareme (arh. winrar/pdf...)
forum/ - / Stiri bacalaureat / [ 2020] |
Utile: Retea unitati scolareInspectorate scolare
^
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Ordinul nr. 5453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2021
Text publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11 septembrie 2020.
In vigoare de la 11 septembrie 2020


Avand in vedere:

- prevederile art. 77 alin. (5) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.


Art. 1. -
Se aproba Calendarul examenului national de bacalaureat - 2021, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
(1) Examenul national de bacalaureat - 2021 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la care candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2021 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(4) Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se asigura sustinerea probelor de examen adaptate in conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale, evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017.


Art. 3. -
(1) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice in limba chineza, valabila in sesiunile examenului de bacalaureat national - 2021, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2021, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale (pdf), pentru limbaliteratura romana (pdf) si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2021, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2014.

(4) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, logica, argumentarecomunicare, economie (arh. winrar/pdf), valabile in sesiunile anului 2021, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013.

(5) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie (pdf), valabila in sesiunile anului 2021, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.070/2016 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2017.

(6) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1) - (5), valabile in sesiunile anului 2021, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.800/2010.

Art. 4. -
Recunoastereaechivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi strainela examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastereechivalarecu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 5.219/2010 privind recunoastereaechivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi strainela examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. -
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale de invatamant din Romania, care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul RomanieiGuvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior germana Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetariiinovarii nr. 5.262/2009.

Art. 6. -
(1) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va aronda elevii din clasele terminale cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu la o unitate de invatamant liceal de stat/particular din localitate/judet/sector/municipiul Bucuresti in care functioneaza specializari/calificari acreditate identice cu cele ale elevilor arondati.

(2) In cazul in care, la nivelul unui judet exista unitati de invatamant liceal in care functioneaza clase cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu si, la nivelul judetului respectiv, nu exista nicio alta unitate de invatamant liceal de stat/particular care sa aiba specializari/calificari identice acreditate, elevii din clasele autorizate sa functioneze provizoriu vor fi arondati de catre inspectoratul scolar, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la unitati de invatamant liceal din alte judete care au acreditate specializarile/calificarile respective.

(3) Pentru a permite candidatilor arondati sa sustina probele de evaluare a competentelor lingvisticedigitale in unitatile de invatamant ai caror elevi sunt, in cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvisticedigitale de la nivelul unitatii de invatamant in care sunt arondati elevii de la specializarile/calificarile autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti elevi, in care vor fi inclusi obligatoriu profesori examinatori din aceasta unitate.

(4) Candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu vor sustine probele scrise in centrele de examen la care sunt arondate unitatile de invatamant de provenienta ale acestora sau chiar la unitatile de invatamant de provenienta daca acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizati in sali separate de ceilalti candidati din centru. La nivelul fiecarui centru de examen in care sustin probe scrise candidatii care au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu se constituie cate o subcomisie care va fi inclusa in decizia centrului de examen la care acesti candidati sunt arondati.

Art. 7. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere videoaudio functionale a salilor in care se desfasoara activitati specifice examenului de bacalaureat: sustinerea probelor, descarcareamultiplicarea subiectelor, predareapreluarea lucrarilor scrise, amestecarea, numerotareaintroducerea in plicuri a lucrarilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.

(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere videoaudio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.
(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examencomisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audio- video din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen mentionate la alin. (1), din centrul respectiv.

(5) Daca in urma verificarilor mentionate la alin. (4) se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizareadesfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti, care propune eventualele masuri de sanctionareinformeaza Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art. 8. -
(1) Presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examendin centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar. Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectienumire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examendin centrele zonale de evaluare.

(2) Presedintele comisiei regionale/judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii este numit de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

(3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elaboraalte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizaridesfasurari a examenului de bacalaureat - 2021.

Art. 9. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti raspund(e) pentru buna organizaredesfasurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilorreprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scriseaudiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru exameneleconcursurile nationale.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 10. -
Comisia Nationala de Bacalaureat stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilorde transmitere a lucrarilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizaresecurizare a lucrarilor scriseconsemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat.

Art. 11. -
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posetealtele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penarealtele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penarealtele asemenea, sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precumorice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(6) Candidatii care incalca regulile mentionate la alin. (3) - (5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoaneindiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati 'eliminati din examen', fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la care candidatii 'eliminati din examen' nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidatii care doresc sa predea lucrarile inainte de expirarea timpului maxim pot parasi sala de examen fara a primi subiectele. Candidatii primesc subiectele numai daca parasesc sala dupa expirarea timpului maxim destinat desfasurarii probelor scrise.

(9) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice care vizeaza organizarea si desfasurarea corecta a examenului de bacalaureatprevederile alin. (1) - (7)le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(10) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (9), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1) - (7) si mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 12. -
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat.

(2) In cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare si se procedeaza astfel:

a) presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii;

b) dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare si se semneaza de catre evaluatori;
c) presedintele comisiei calculeaza nota finala din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note - valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale fara rotunjire, a celor doua note - valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala pe care o trece pe lucrare si semneaza.

(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, nota finala se calculeaza cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2). In situatia in care, dupa desecretizarea lucrarii, se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii, lucrarea se resecretizeaza si este transmisa spre a fi reevaluata altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1) - (3), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Art. 13. -
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica nota initiala prin crestere sau descrestere, dupa caz.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat va transmite Comisiei de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti modelul cererii-tip pentru depunerea contestatiei care include si declaratia-tip mentionata la alin. (1).

Art. 14. -
(1) Comunicarea rezultatelor obtinute la examenul national de bacalaureat se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta de acestia.

(2) Pentru comunicarea notelor obtinute la examenul national de bacalaureat, inainte de etapa de depunere si solutionare a contestatiilor, comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen tiparesc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, judetul, promotia, forma de invatamant absolvita, specializarea, notele obtinute la fiecare proba scrisa, media sau mentiunile 'reusit'/'respins'/'neprezentat'/'eliminat din examen', dupa caz.

(3) In baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen afiseaza/posteaza, utilizand codurile individuale ale candidatilor care au depus contestatii, notele obtinute in urma rezolvarii contestatiilor, la loc vizibil, la avizier si pe website-ul unitatii de invatamant.
(4) Comisiile din unitatile de invatamant/centrele de examen tiparesc lista rezultatelor finale dupa contestatii, ale candidatilor anonimizati si o afiseaza, conform calendarului, cu semnatura presedintelui si a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unitatii de invatamant si pe website-ul acesteia.

(5) Rezultatele examenului national de bacalaureat ale candidatilor anonimizati sunt afisate si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si Cercetarii si a inspectoratelor scolare.

Art. 15. -
Completarea si eliberarea actelor de studii se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.

Art. 17. -
Directia generala invatamant Preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

Bucuresti, 31 august 2020.

Nr. 5.453.


ANEXA
CALENDARUL examenului national de bacalaureat - 2021

Sesiunea iunie-iulie 2021
31 mai-4 iunie 2021 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
4 iunie 2021 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14-16 iunie 2021 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
16-17 iunie 2021 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
18-23 iunie 2021 Evaluarea competentelor digitale - proba D
23-25 iunie 2021 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
28 iunie 2021 Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
1 iulie 2021 Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
5 iulie 2021 Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00 si depunerea contestatiilor in intervalul orar 12,00-18,00
6-9 iulie 2021 Rezolvarea contestatiilor
9 iulie 2021 Afisarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2021
19-26 iulie 2021 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente
16 august 2021 Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa
17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
18 august 2021 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa
19 august 2021 Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa
23-24 august 2021 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
25 august 2021 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
26-27 august 2021 Evaluarea competentelor digitale - proba D
30-31 august 2021 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
31 august 2021 Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-18,00)
1-3 septembrie 2021 Rezolvarea contestatiilor
3 septembrie 2021 Afisarea rezultatelor finale
NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba, in situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.
Bacalaureat 2021 : Afla rapid informatiile utile bacalaureat 2021 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date / Modele subiecte /Baremuri .