Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2020 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date/Modele /baremuri . [Admitere facultate]
forum/ - / Stiri Bacalaureat 2020 / [ 2019] |
Bacalaureat 2020 : acces rapid Modele subiecte /Bareme (arh. winrar/pdf...)
Utile: Retea unitati scolareInspectorate scolare
^
Bacalaureat 2020 : info util examenele de Bacalaureat 2020
Completari/Modificari (OMEC 4307/21.05.2020)
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4950/2019 privind organizareadesfasurarea bacalaureat 2020
Modificari (...)
Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 06 septembrie 2019

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizareafunctionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarilecompletarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 77 alin. (5)ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarilecompletarile ulterioare,

avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalprivind libera circulatie a acestor datede abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),

ministrul educatiei nationale, interimar, emite prezentul ordin.
Art.1. -
Se aproba Calendarul bacalaureat 2020, prevazut in anexa nr. 1, face parte integranta din prezentul ordin.

Art.2. -
(1) Examenul de bacalaureat 2020 se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizaredesfasurare a bacalaureat - 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.799/2010 privind organizareadesfasurarea bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare,cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare,cu prevederile prezentului ordin.

DISCIPLINE Bacalaureat 2020 (nota alfadate.ro)
(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la candidatii sustin examenul de bacalaureat in sesiunile anului 2020 este cea aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelora programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(4) Pentru elevii cu cerinte educationale speciale se asigura sustinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-aexamenul national de bacalaureat, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale,ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.124/2017.

PROGRAME Bacalaureat 2020 (nota alfadate.ro)
Art.3. -
(1) Se aproba Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice in limba chineza, valabila in sesiunile bacalaureat 2020, prevazuta in anexa nr. 2, face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limbaliteratura italiana maternamatematica (pdf), valabile in sesiunile bacalaureat national din anul 2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.430/2014 privind organizareadesfasurarea bacalaureat 2015, cu modificarilecompletarile ulterioare.

(3) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale (pdf), pentru limbaliteratura romana (pdf)pentru limbaliteratura slovaca materna, valabile in sesiunile bacalaureat national din anul 2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizareadesfasurarea bacalaureat 2014.

(4) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, logica, argumentarecomunicare, economie (arh. winrar/pdf), valabile in sesiunile anului 2020, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 5.610/2012 privind organizareadesfasurarea bacalaureat 2013.

(5) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie (pdf), valabila in sesiunile anului 2020, este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationalecercetarii stiintifice nr. 5.070/2016 privind organizareadesfasurarea bacalaureat 2017.

(6) Programele pentru disciplinele bacalaureat, altele decat cele mentionate la alin. (1) - (5), valabile in sesiunile anului 2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.800/2010.

Art.4. -
Recunoastereaechivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi strainela examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in conformitate cu metodologiile de recunoastereechivalarecu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 5.219/2010 privind recunoastereaechivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi strainela examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul bacalaureat, cu modificarile ulterioare.

Art.5. -
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania, finalizate cu diploma de acces general in invatamantul superior germandiploma de bacalaureat, sectii functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul RomanieiGuvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior germana Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetariiinovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior germanDiploma de bacalaureat.

Art.6. -
(1) Inspectoratul scolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu la o unitate de invatamant liceal de stat din localitate/judet/sector/municipiul Bucuresti in functioneaza specializari/calificari acreditate identice cu cele ale elevilor arondati.

(2) In cazul in care, la nivelul unui judet exista unitati de invatamant liceal de stat in functioneaza clase cu specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu si, la nivelul judetului respectiv, nu exista nicio alta unitate de invatamant liceal de stat sa aiba specializari/calificari identice acreditate, elevii din clasele autorizate sa functioneze provizoriu vor fi arondati de catre inspectoratul scolar, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la unitati de invatamant de stat din alte judete au acreditate specializarile/calificarile respective.

(3) Pentru a permite candidatilor arondati sa sustina probele de evaluare a competentelor lingvisticedigitale in unitatile de invatamant in functioneaza ca elevi, in cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competentelor lingvisticedigitale de la nivelul unitatii de invatamant in sunt arondati elevii de la specializarile/calificarile autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie isi va desfasura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin acesti elevi, in vor fi inclusi obligatoriu profesori examinatori din aceasta unitate.

(4) Candidatii au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu vor sustine probele scrise in centrele de examen la sunt arondate unitatile de invatamant de provenienta ale acestora sau chiar la unitatile de invatamant de provenienta daca acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizati in sali separate de ceilalti candidati din centru. La nivelul fiecarui centru de examen in sustin probe scrise candidatii au finalizat specializari/calificari autorizate sa functioneze provizoriu se constituie cate o subcomisie va fi inclusa in decizia centrului de examen la acesti candidati sunt arondati.

Art.7. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti asigura dotarea cu camere de supraveghere videoaudio functionale a salilor in se desfasoara activitati specifice bacalaureat: sustinerea probelor, descarcareamultiplicarea subiectelor, predareapreluarea lucrarilor scrise, amestecarea, numerotareaintroducerea in plicuri a lucrarilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.

(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere videoaudio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Bacalaureat.

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a bacalaureat, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examencomisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti verifica, prin sondaj, inregistrarile audiovideo din salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen mentionate la alin. (1), din centrul respectiv.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizareadesfasurarea bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia masurile ce se impun, pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunta comisia de bacalaureat judeteana/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti, propune eventualele masuri de sanctionareinformeaza Comisia Nationala de Bacalaureat.

Art.8. -
(1) Presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examendin centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din invatamantul preuniversitar. Comisia Nationala de Bacalaureat elaboreaza procedura de selectienumire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examendin centrele zonale de evaluare.

(2) Presedintele comisiei regionale/judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii este numit de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.

(3) Comisia Nationala de Bacalaureat poate elaboraalte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizaridesfasurari a bacalaureat 2020.

Art.9. -
(1) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti raspund(e) pentru buna organizaredesfasurare a bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica la sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national ale parintilorreprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ai presei scriseaudiovizuale.

(3) Cadrele didactice fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din provin candidatii arondati centrelor, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de bacalaureat persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

EVALUARE/NOTARE Bacalaureat 2020 (nota alfadate.ro)
Art.10. -
Comisia Nationala de Bacalaureat stabileste prin procedura specifica modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilorde transmitere a lucrarilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizaresecurizare a lucrarilor scriseconsemnarea in documentele de examen a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat.

Art.11. -
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrisede rezolvare a contestatiilor, dupa validarea finalizarii evaluarii de catre cei doi profesori evaluatori, in cazul in diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculata nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire, fiind inregistrata in catalogul de bacalaureat.

(2) In cazul in diferenta dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrarese procedeaza astfel:

- presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii;

- dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrarese semneaza de catre evaluatori;

- presedintele comisiei calculeaza nota finala din cele 4 (patru) note, dupa eliminarea celor doua note - valori extreme, ca medie aritmetica cu doua zecimale fara rotunjire, a celor doua note - valori centrale. Media rezultata reprezinta nota finala pe o trece pe lucraresemneaza.

(3) In cadrul etapei de solutionare a contestatiilor, dupa incheierea evaluarii lucrarilor, nota finala se calculeaza cu respectarea prevederilor alin. (1)(2). In situatia in care, dupa desecretizarea lucrarii, se constata o diferenta de notare mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota de la evaluarea initialacea de la contestatii, lucrarea se resecretizeazaeste transmisa spre a fi reevaluata altor doi profesori evaluatori. Nota finala, ca urmare a reevaluarii in etapa de solutionare a contestatiei, este calculata cu respectarea prevederilor alin. (1)(2).

(4) Nota definitiva, acordata in conformitate cu procedura mentionata la alin. (1) - (3), nu mai poate fi modificatareprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Art.12. -
(1) Candidatii depun contestatii completeazasemneaza o declaratie-tip in se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica nota initiala prin crestere sau descrestere, dupa caz.

(2) Comisia Nationala de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti modelul cererii-tip pentru depunerea contestatiei includedeclaratia-tip mentionata la alin. (1).

Art.13. -
(1) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posetealtele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop.

(2) Candidatii refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de bacalaureat in acest scop nu sunt primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penarealtele asemenea sau in bancile in sunt asezati in salile de examen, orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penarealtele asemenea, sau in bancile in sunt asezati in salile de examen, telefoane mobile, casti audio, precumorice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alti candidati/asistenti din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de bacalaureat sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidatii incalca regulile mentionate la alin. (3) - (5) sunt eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoaneindiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoaresunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvisticedigitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale bacalaureat. Calculul celor doua sesiuni la candidatii "eliminati din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a bacalaureat.

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice vizeaza organizareadesfasurarea corecta a bacalaureatprevederile alin. (1) - (7)le solicita sa predea toate eventualele materialeobiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea etapelor mentionate la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in se regasesc prevederile alin. (1) - (7)mentiunea ca au luat cunostinta de faptul ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3) - (5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6)(7).

Art.14. -
(1) Rezultatele examenului national de bacalaureat se fac publice prin afisare.

(2) Informatiile ce contin datele de identificare a candidatilorrezultatele obtinute de acestia in cadrul bacalaureat national, se afiseaza atat in format letric, la avizierul unitatilor de invatamant-centre de examen, catpe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationalea inspectoratelor scolare, sunt urmatoarele: numele, initiala/initialele tataluiprenumele candidatului, unitatea de invatamant de provenienta, judetul; promotia; forma de invatamant absolvita; specializarea; rezultatul/notele obtinute la fiecare proba de examen sustinuta sau echivalata; media generala; rezultatul final: "reusit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen".

(3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationalea inspectoratelor scolare a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant-centre de examen a acestor informatii se realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalprivind libera circulatie a acestor datede abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.

(5) Comisiile din unitatile de invatamant-centrele de examen informeaza candidatii prin afisare, atat la avizier, catpe usile salilor de examen, asupra prelucrarii datelor cu caracter personal.

Art.15. -
Completareaeliberarea actelor de studii se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studiial documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar in vigoare.

Art.16. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.

Art.17. -
Directia generala invatamant secundar superioreducatie permanenta, Directia minoritati, Directia generala economica, Centrul National de EvaluareExaminare, inspectoratele scolareunitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.18. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I.

Ministrul educatiei nationale, interimar,
Valer-Daniel Breaz
Bucuresti, 27 august 2019.

Nr. 4.950.

CALENDAR Bacalaureat 2020 (nota alfadate.ro)

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL bacalaureat 2020

Sesiunea mai/iunie - iulie 2020
25-29 mai 2020 : Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
29 mai 2020 : Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11 - 17 iunie 2020 Echivalarea si recunoasterea competențelor lingvistice si digitale
9-10 iunie 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana -proba A
11-12 iunie 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
15-17 iunie 2020 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
18-19 iunie 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
22 iunie 2020 : Limbaliteratura romana - proba E.a) - proba scrisa
23 iunie 2020 : Limbaliteratura materna - proba E.b) - proba scrisa
24 iunie 2020 : Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
25 iunie 2020 : Proba la alegere a profiluluispecializarii - proba E.d) - proba scrisa
30 iunie 2020 : Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12,00
30 iunie 2020 : Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16,00 – 20,00
1 iulie 2020 : Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8,00 –12 ,00
1 - 4 iulie 2020 : Rezolvarea contestatiilor
5 iulie 2020 : Afisarea rezultatelor finale
30 iunie 2020 : Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00)depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
1-6 iulie 2020 : Rezolvarea contestatiilor
7 iulie 2020 : Afisarea rezultatelor finale
Nota : modificari/completari conform OMEC 4307/21.05.2020 (Anexa)
- Echivalarea/Recunoasterea niveluri competenta evaluare competente lingvistice/digitale/Norme
Sesiunea august - septembrie 2020 :
13-27 iulie 2020 : Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor au promovat examenele de corigente
18 august 2020 : Limbaliteratura romana - proba E.a) - proba scrisa
19 august 2020 : Limbaliteratura materna - proba E.b) - proba scrisa
20 august 2020 : Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa
21 august 2020 : Proba la alegere a profiluluispecializarii - proba E.d) - proba scrisa
24-25 august 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana -proba A
25 august 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
26-27 august 2020 : Evaluarea competentelor digitale - proba D
27-28 august 2020 : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
28 august 2020 : Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00)depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)
29 august 2020 : Rezolvarea contestatiilor
2 septembrie-3 septembrie 2020 : Afisarea rezultatelor finale
NOTA:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precumreducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

ANEXA Nr. 2
PROGRAMA DE EXAMEN
pentru disciplina limba chineza
I. Statutul disciplinei

In conformitate cu prevederile Metodologiei de organizaredesfasurare a bacalaureat - 2011 aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.799/2010 privind organizareadesfasurarea bacalaureat - 2011, cu modificarile ulterioare, absolventii de liceu, toate profilurilespecializarile, au dreptul sa sustina proba C din cadrul bacalaureat national la oricare limba moderna studiata pe parcursul invatamantului liceal.

Astfel, proba C de evaluare a competentelor lingvistice la limba chineza se sustine in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizaredesfasurare a bacalaureat 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuluisportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) proba scrisa;

b) proba orala;

c) proba de intelegere a unui text audiat.

Precizari metodologice

Examenul de bacalaureat la Limba chineza se organizeaza pe baza unei programe de examen construite pe baza programelor scolare pentru disciplina Limba chineza - limba moderna 1limba moderna 2, clasele a IX-a - a XII-a.

Conform programelor scolare in vigoare de Limba chineza, la finalul ciclului liceal, nivelurile-tinta vor fi echivalente cu urmatoarele niveluri din Cadrul european comun de referinta pentru limbi:

limba moderna 1: la finalul ciclului liceal, elevii studiaza limba moderna 1 vor avea structurate competente de comunicare de nivel A2vor fi inceput structurarea unor achizitii incipiente specifice nivelului B1, conform Cadrului european comun de referinta pentru limbi (CECRL);
limba moderna 2: la finalul ciclului liceal, elevii studiaza limba moderna 2 vor avea structurate competente de comunicare de nivel A1vor fi inceput structurarea unor achizitii incipiente specifice nivelului A2, conform Cadrului european comun de referinta pentru limbi (CECRL).
II. Competente de evaluat

Competente generale
Competentele generale sunt aceleasi pentru toate filierele/profilurile/specializarile pentru cele doua niveluri, L1L2:

1. receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare;

2. producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare;

3. realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa;

4. transferulmedierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare.

Competente specifice

Competentele specifice se diferentiaza pe cele doua niveluri, L1L2, astfel:

LIMBA MODERNA 1

1. Receptarea mesajelor transmise oralin scris in diverse situatii de comunicare

1.1. Identificarea semnificatiei globale a unui mesaj oral clar articulat in contexte familiare

1.2. Identificarea semnificatiei unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate

1.3. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clarrar in contexte cunoscute/previzibile

1.4. Desprinderea semnificatiei generale a unui mesaj rostit cu viteza normala in limba standard

1.5. Desprinderea semnificatiei globale, a ideilor generalea unor detalii din scurte discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio pe subiecte de interes

1.6. Extragerea ideilor principalea unor detalii din texte de informare, in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru

1.7. Selectarea informatiilor relevante din diferite fragmente/texte in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

2.1. Formularea unui mesaj simplu in situatii uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului

2.2. Relatarea, oral si/sau in scris a unei activitati/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat

2.3. Descrierea simpla a unei persoane/unui personaj

2.4. Explicarea folosirii unui produs/a aplicarii unei proceduriraspunsul la intrebari de clarificare

2.5. Formularea de intrebariraspunsuride opinii argumentate despre ceea ce ii place/nu ii place, pe o tema data

2.6. Prezentarea unui monolog pe o tema data, structurat, sustinut de exemple din viata personala sau din alte surse

2.7. Redactarea de texte functionale variate, aducand argumenteexemple in sprijinul opiniilor exprimate

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea oralascrisa

3.1. Preluareatransmiterea unui mesaj audiat, cand este permisa cererea pentru repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii

3.2. Oferirea de raspunsuriinformatii la intrebari simple in cadrul unui interviu/chestionar

3.3. Reformularea unui mesaj/unor instructiuni, la cererea interlocutorului

3.4. Exprimarea acorduluidezacordului intr-o discutie formala sau informala pe teme cunoscute

3.5. Redactarea unei scurte scrisori de raspuns la anunturi din mass-media/la o scrisoare oficiala

3.6. Identificarea intentiei vorbitorului/a tipului de relatie instituita de acesta in interactiunea verbala

4. Transferareamedierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

4.1. Transformarea din vorbire directa in vorbire indirecta a unor mesaje foarte simple pe teme din viata cotidiana

4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre altii

4.3. Descrierea unor aspecte ale vietii cotidiene (oameni, locuri, scoala, familie, hobby-uri)

4.4. Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat

4.5. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineza in limba maternainvers, in situatii de comunicare familiare

LIMBA MODERNA 2

1. Receptarea mesajelor transmise oralin scris in diverse situatii de comunicare

1.1. Identificarea semnificatiei globale a unui mesaj oral clar articulat in contexte familiare

1.2. Identificarea semnificatiei unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate

1.3. Desprinderea semnificatiei globale, a ideilor generalea unor detalii din scurte discutii intre vorbitori nativi/inregistrari radio pe subiecte de interes

1.4. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clarrar in contexte cunoscute/previzibile

1.5. Selectarea informatiilor relevante din diferite fragmente/texte in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

2.1. Formularea unui mesaj simplu in situatii uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului

2.2. Relatarea, oral si/sau in scris, a unei activitati/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat

2.3. Descrierea simpla a unei persoane/unui personaj

2.4. Povestirea/relatarea oral si/sau in scris a unor experiente/intamplari personale

2.5. Prezentarea unui monolog pe o tema data, structurat, sustinut de exemple din viata personala sau din alte surse

2.6. Redactarea de texte functionale variate, structurate dupa model, aducand argumenteexemple in sprijinul opiniilor exprimate

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea oralascrisa

3.1. Orientarea in spatiu pe baza unui set de instructiuni simple articulate clarrar

3.2. Preluareatransmiterea unui mesaj audiat, cand este permisa cererea pentru repetarea unor cuvinte in scopul clarificarii

3.3. Reformularea unui mesaj/unor instructiuni, la cererea interlocutorului

3.4. Exprimarea acorduluidezacordului intr-o discutie formala sau informala pe teme cunoscute

4. Transferareamedierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

4.1. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre altii

4.2. Rezumarea, oral si/sau in scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat

4.3. Descrierea unor aspecte ale vietii cotidiene (oameni, locuri, scoala, familie, hobby-uri) folosind fraze simple

4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineza in limba maternainvers, in situatii de comunicare familiare

III. Continuturi

LIMBA MODERNA 1 SI LIMBA MODERNA 2

1. Teme

Relatii interumane
Viata personala (alimentatie, sanatate, educatie, activitati de timp liber)
Universul tinerilor (cultura, sport)
Obiective turistice in China
Aspecte din viata contemporana (sociale, culturale etc.)
Mass-media
Obiceiuri chinezesti
Aspecte legate de profesie
Activitati din viata cotidiana
Viata culturala si lumea artelor (film, muzica, teatru, expozitii)
Repere de cultura si civilizatie ale spatiului cultural sinic
Stiluri de viata in lumea est-asiatica

2. Functii comunicative ale limbii

A saluta
A (se) prezenta (pe cineva)
A identifica un obiect

A localiza elementar
A felicita
A multumi
A numara
A solicita si a oferi informatii legate de completarea unui formular
A solicita si a oferi informatii despre produse si servicii (inclusiv despre costuri, preturi etc.)
A solicita si a oferi informatii despre fenomene, evenimente, experiente, actiuni si activitati profesionale
A oferi informatii despre vreme
A solicita/oferi informatii despre diverse evenimente
A formula comparatii intre caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activitati, evenimente, procese
A exprima si a argumenta refuzul de a face o actiune
A intrerupe in mod politicos
A solicita si a da instructiuni
A solicita si a da sfaturi
A solicita si a formula propuneri, sugestii
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
A corecta/incuraja/avertiza pe cineva
A exprima acordul/dezacordul cu un curs de actiune
A caracteriza persoane, fapte, actiuni
A formula concluzii
A exprima obligatia/necesitatea/interdictia de a face ceva
A refuza o oferta/invitatie
A exprima diverse grade de certitudine/incertitudine
A exprima conditii
A exprima cauze si consecinte
A exprima intentii, dorinte, preferinte
A exprima atitudini emotionale: simpatie, regret, incredere, indoiala, ingrijorare, temere
A exprima o hotarare sau o promisiune
A solicita opinii/puncte de vedere personale
A exprima si a motiva acordul/dezacordul fata de opiniile altora
A cere si a da clarificari pentru intelegerea unui mesaj
A cere si a da detalii si explicatii
A solicita repetarea si reformularea
3. Elemente de constructie a comunicarii

LIMBA MODERNA 1

Normele de pronuntie, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor
Tonurile limbii chineze
Interogatia cu particulele ma si ne, interogatia cu pronumele interogativ, interogatia alternativa
Pronumele personal - forma de singular si cea de plural, pronumele de politete, pronumele demonstrative, pronumele interogativ
Predicatul adjectival

Exprimarea posesiei cu sau fara ajutorul particulei de
CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepozitiei zai
CCT - topica unitatilor de timp in propozitia in limba chineza
Exprimarea orei/exprimarea datei
Numeralul de la 1 la 99
Clasificatorii
Interogatia cu haishi
Substantivele postpozitii
Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you si shi
Reduplicarea verbelor
Actiunea in curs de desfasurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai. . .ne)
Aspectul perfectiv al verbelor, particula modala le, viitorul proxim
Verbele optative
Elementul complementar de grad
Elementul complementar de masura a actiunii verbale
Indicarea experientei trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo
Propozitiile impersonale (fara S)
Particula modala le pentru schimbarea de situatie
Constructia cong. . .dao, structura yi. . .jiu
Aspectul continuu al unei actiuni verbale
Particula structurala de pentru formarea adverbelor
Comparatia cu ajutorul prepozitiei bi, a verbului you si a structurii gen. . .yiyang
Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de directie simplu, elementul complementar de posibilitate
Elementul complementar de directie complex
Interogatia retorica
Constructia de intarire shi. . .de
Prepozitia ba
Propozitia pasiva marcata si pasiva nemarcata
Folosirea conjunctiilor


LIMBA MODERNA 2

Normele de pronuntie, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor
Tonurile limbii chineze
Interogatia cu particulele ma si ne, interogatia cu pronumele interogativ, interogatia alternativa
Pronumele personal - forma de singular si cea de plural, pronumele de politete, pronumele demonstrative, pronumele interogativ
Predicatul adjectival
Exprimarea posesiei cu sau fara ajutorul particulei de
CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepozitiei zai
CCT - topica unitatilor de timp in propozitia in limba chineza
Exprimarea orei/exprimarea datei
Numeralul de la 1 la 99
Clasificatorii
Interogatia cu haishi
Substantivele postpozitii
Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you si shi
Actiunea in curs de desfasurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai. . .ne)
Aspectul perfectiv al verbelor, particula modala le, viitorul proxim
Verbele optative
Elementul complementar de grad
Indicarea experientei trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo
Propozitiile impersonale (fara S)
Particula modala le pentru schimbarea de situatie
Constructia cong. . .dao, structura yi. . .jiu
Aspectul continuu al unei actiuni verbale
Comparatia cu ajutorul prepozitiei bi, a verbului you si a structurii gen. . .yiyang
Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de directie simplu
Elementul complementar de directie complex
Prepozitia ba
Propozitia pasiva marcata si pasiva nemarcata
Folosirea conjunctiilor
4. Texte pentru comunicarea orala si scrisaLIMBA MODERNA 1 SI LIMBA MODERNA 2

Surse si tipuri de mesaje orale/scrise

calend
Texte de lungime variabila contin si elemente de vocabular nefamiliare, de dificultate medie:

texte/fragmente autentice de informare generala si de specialitate, pagini de internet;
prezentari orale/scrise;
dialoguri, conversatii, interviuri;
emisiuni radio, inregistrari audio;
texte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
texte functionale (reclama, anunt).
Tipuri de texte trebuie produse:

prezentare orala/scrisa;
dialog, discutie, opinii, conversatii;
descrieri/comparari de obiecte, persoane;
texte functionale (reclama, anunt, cerere, invitatie);
rezumat, povestiri;
scrisoare, mesaj e-mail.
NOTA:

Programa de examen este realizata in conformitate cu prevederile programelor scolare in vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaboreaza in baza prevederilor prezentei programe si nu vizeaza continutul unui manual anume.
bacalaureat 2020 : Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2020 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE, Subiecte date / Modele subiecte /Baremuri .