Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Afla rapid informatiile utile BACALAUREAT 2017 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE, REZULTATE . (~Admitere facultate)
06.09.2017 : Bac 2017 - sesiunea a II-a: Rata promovare (dupa contestatii)
06.09.2017 : Bac 2017 - sesiunea a II-a: REZULTATE (DUPA de contestatii)
01.09.2017 : Bac 2017 - sesiunea a II-a: Rata de promovare (inainte de contestatii)
01.09.2017 : Bac 2017 - sesiunea a II-a: REZULTATE (inainte de contestatii)
SUBIECTE date si BAREME ses. august/septembrie (winrar/pdf...)
18.07.2017 : Bac 2017 - sesiunea a II-a (comunicat)
13.07.2017 : REZULTATE Bacalaureat 2017 (dupa contestatii) / Rata promovare /
Rata promovare (inainte de contestatii)
SUBIECTE date si BAREME ses. iunie (winrar/pdf...)
CALENDAR Bacalaureat 2017, DISCIPLINE, PROGRAME, EVALUARE / NOTARE
Stiri Bacalaureat 2017, 2016
Date / Statistici:
- 15.06.2017 : Evaluare competente lingvistice
Bacalaureat 2017 : acces rapid MODELE subiecte si BAREMURI (arh. winrar/pdf...):


Retea unitati scolareInspectorate scolareCasele Corpului Didactic
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5070/2016 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2017
In vigoare de la 07.09.2016

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) si ale art. 361 Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul de invatamant, cu modificarile ulterioare,


avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Calendarul-examenului de Bacalaureat 2017, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta prezentul ordin.

Art. 2.
(1) Examenul de Bacalaureat 2017 se desfasoara in prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de - 2011, aprobata prin , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de - 2011, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de isi desfasoara activitatea in atributiile membrilor comisiilor de , aprobate prin , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor (nota Alfadate.ro: pdf) la care candidatii sustin examenul de in sesiunile anului 2017 este cea aprobata prin , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de - 2011.

Art. 3.
(1) Programele de pentru disciplinele limba si literatura italiana materna si matematica (pdf), valabile in sesiunile examenului de anul 2017, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la nationale nr. 4.430/2014 privind organizarea si desfasurarea examenului de - 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, pentru limba si literatura romana si pentru limba si literatura slovaca materna, valabile in sesiunile examenului de anul 2017, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizica, chimie, logica, argumentare si comunicare, economie, valabile in sesiunile anului 2017, sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la , cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de - 2013.

(4) Se aproba Programa de pentru disciplina chimie, valabila in sesiunile anului 2017, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta prezentul ordin.

(5) Programele pentru disciplinele examenului de , altele decat cele mentionate la alin. (1), (2), (3) si (4), valabile in sesiunile anului 2017, sunt cele aprobate prin , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.800/2010.
nota Alfadate.ro : Programe , altele decat cele mentionate la alin. (1), (2) si (3) (OMEC 4800/2010)-pdf : IstorieBiologieGeografieInformaticaFilosofieSociologiePsihologie

Art. 4.
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale se fac in metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin , cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, cadrul examenului de , cu modificarile ulterioare.

Art. 5.
Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a sectiile speciale Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de , sectii care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea in domeniul scolar, se desfasoara in Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane Romania, aprobat prin , cercetarii si inovarii nr. 5.262/2009 privind sectiile/scolile speciale germane Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de .

Art. 6.
(1) Comisiile de judetene/a asigura dotarea cu camere de supraveghere video si audio functionale a salilor in care se desfasoara probele examenului de bacalaureat national, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.


(2) Pana la inceperea probelor de examen, comisiile de judetene/Comisia iau/ia toate masurile, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru asigurarea dotarii tuturor salilor de examen cu camere functionale de supraveghere video si audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfasurarii examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in o procedura stabilita de .

(4) In vederea asigurarii desfasurarii corecte a examenului de bacalaureat, in prevederile reglementarilor in vigoare, comisiile de centrele de examen si comisiile de judetene/a verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video salile de examen, dupa incheierea probei scrise. In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din centrul respectiv.

(5) Daca, in urma verificarilor mentionate la alin. (4), se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, respectiv nerespectarea reglementarilor privitoare la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, comisia de din centrul de examen ia masurile ce se impun, care pot merge pana la eliminarea candidatilor din examen. Comisia de din centrul de examen anunta comisia de judeteana/a , care propune eventualele masuri de sanctionare si anunta, dupa caz, .

Art. 7.
(1) elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice universitare in calitate de presedinti ai comisiilor de din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare.

(2) elaboreaza procedura de selectie si numire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in calitate de presedinti ai comisiilor de din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca presedinti cadre didactice universitare sau pentru care cadrele didactice universitare, nominalizate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, in calitate de presedinti ai comisiilor de , nu se prezinta in centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probelor scrise.

(3) poate elabora si alte instructiuni/proceduri in vederea bunei organizari si desfasurari a examenului de bacalaureat 2017.

Art. 8.
(1) Comisiile de judetene/a raspund(e) pentru buna organizare si desfasurare a examenului de .

(2) Comisiile de judetene/a stabilesc/stabileste componenta comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta publica, la care sunt invitati in scris, in mod obligatoriu, reprezentanti ai consiliului judetean/al al elevilor, ai asociatiilor de parinti si ai sindicatelor reprezentative din invatamant, ai presei scrise si audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor, in prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precadere din randul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

(5) Nu vor fi nominalizate in comisiile de persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor nationale, nu si-au indeplinit corespunzator atributiile, care au savarsit abateri, respectiv au fost sanctionate.

Art. 9.
(1) In procesul de evaluare initiala a lucrarilor scrise si de rezolvare a contestatiilor, in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare in parte, cu cerneala rosie, de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile individuale, si se semneaza de acestia. Nota finala se trece pe lucrare, in prezenta profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza nota finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori, fara rotunjire si semneaza.

(2) In cazul in care diferenta intre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori numiti de presedintele comisiei. Nota rezultata in urma reevaluarii este nota care se trece pe lucrare si reprezinta nota finala. Sub nota semneaza cei patru evaluatori si presedintele comisiei. Numarul pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

(3) Dupa incheierea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, in comparatie cu cele acordate initial. In situatia in care se constata diferente de notare mai mari de 1 punct, in plus sau in minus, intre notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie formata din alti doi profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectand cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota finala a comisiei de contestatii.

(4) Nota definitiva, acordata in procedura prevazuta la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.

Art. 10.
(1) Candidatii care depun contestatii completeaza si semneaza o cerere tipizata in care se mentioneaza faptul ca nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii.

(2) va transmite comisiei judetene/a tipizatul cererii de depunere a contestatiei.

Art. 11.
In cazul in care decide ca evaluarea lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti sa se faca in alt judet, transportul lucrarilor dintr-un judet/municipiul Bucuresti in judetul desemnat de pentru evaluarea initiala a acestora si invers, precum si consemnarea in catalogul electronic a rezultatelor obtinute de candidati la examenul de se fac in procedura elaborata de .

Art. 12.
(1) Se interzice candidatilor la examenul de sa introduca in salile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia de in acest scop.

(2) Candidatii care refuza depozitarea obiectelor mentionate la alin. (1) in sala stabilita de comisia de in acest scop nu vor fi primiti in examen.

(3) Se interzice candidatilor la examenul de sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen orice fel de lucrari: manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidatilor sa aiba, in salile de examen, asupra lor, in obiectele de imbracaminte sau incaltaminte, in penare si altele asemenea sau in bancile in care sunt asezati in salile de examen telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidati ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidatilor la examenul de sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare intre candidati sau cu exteriorul.

(6) Candidatii care incalca regulile prevazute la alin. (3)-(5) vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Incalcarea regulilor prevazute la alin. (3)-(5) va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati "eliminati din examen", fara posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de . Calculul celor doua sesiuni la care candidatii "eliminati examen" nu mai au dreptul de a participa se face fara luarea in considerare a sesiunii speciale a examenului de .

(8) Inainte de inceperea probelor, asistentii prezinta candidatilor prevederile metodologice legate de organizarea si desfasurarea corecta a examenului de si prevederile alin. (1)-(7) si le solicita sa predea toate eventualele materiale si obiecte care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru examenul de , sunt interzise in sala de examen.

(9) Dupa parcurgerea pasilor mentionati la alin. (8), candidatii vor semna un proces-verbal in care se regasesc prevederile alin. (1)-(7) si mentiunea ca stiu ca nerespectarea regulilor mentionate la alin. (3)-(5) are drept consecinta masurile mentionate la alin. (6) si (7).

Art. 13.
Pentru candidatii care au sustinut examenul de in alt judet, completarea diplomei se face de catre secretarul unitatii de invatamant la care candidatul a sustinut si promovat examenul de . Diploma va fi semnata de secretarul unitatii de invatamant la care candidatul a sustinut si promovat examenul de si de catre presedintele centrul de examen la care candidatul a sustinut probele. Exceptie fac absolventii de liceu care au promovat examenul de , sesiune speciala, pentru care diploma de este eliberata de unitatea de invatamant pe care au absolvit-o.

Art. 14.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala invatamant superior, Centrul de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


p. Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,
Monica Cristina Anisie,
secretar de stat
Bucuresti, 31 august 2016.

Nr. 5.070.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL examenului de bacalaureat 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017
[sesiunea august - septembrie]

22-26 mai : Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

26 mai : Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-7 iunie : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana A

8-9 iunie : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna B

9, 12-13 iunie : Evaluarea competentelor digitale D

14-16 iunie : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala C

26 iunie : Limba si literatura romana Ea) scrisa

27 iunie : Limba si literatura materna Eb) scrisa

28 iunie : Proba obligatorie a profilului Ec) scrisa

30 iunie : Proba la alegere a profilului si specializarii Ed) scrisa

5 iulie : Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

6-9 iulie : Rezolvarea contestatiilor

10 iulie : Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie

11-14 iulie : Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

27 iulie : Inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente

21 august : Limba si literatura romana Ea) scrisa

22 august : Limba si literatura materna Eb) scrisa

23 august : Proba obligatorie a profilului Ec) scrisa

24 august : Proba la alegere a profilului si specializarii Ed) scrisa

25, 28 august : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana A

28 august : Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna B

29-30 august : Evaluarea competentelor digitale D

30-31 august : Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala C

1 septembrie : Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

2-5 septembrie : Rezolvarea contestatiilor

6 septembrie : Afisarea rezultatelor finale

NOTA:
La solicitarea comisiilor de judetene/a sau proprie initiativa, poate aproba in situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

Conform OMEN 3150/2017 calendarul SIMULARII Examenului de Bacalaureat 2017 este urmatorul:

13-martie-2017 : proba E)a) (bacalaureat) scrisa - Limba si literatura romana

14-martie-2017 : proba E)b) (bacalaureat) scrisa - Limba si literatura materna

16-martie-2017 : proba E)c) (bacalaureat) scrisa obligatorie a profilului

17-martie-2017 : Simularea probei E)d) (bacalaureat) scrisa la alegere a profilului si specializarii (numai pentru elevii clasei a XII-a)

31-martie-2017 : Afisarea rezultatelor

Bacalaureat 2017 : Afla rapid informatiile utile Bacalaureat 2017 - ORGANIZARE, CALENDAR, PROGRAME, DISCIPLINE .