Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Ora pe glob

educatie/invatamant
ANUL SCOLAR 2015-2016
Ordinul MECS nr. 4.496/2015 - structura anului scolar 2015-2016 Ordinul Ministrului Educatiei si cercetarii stiintifice privind structura anului scolar 2015-2016 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015.

~ cu modificarile din Ordinul 5079/31.08.2015 ! ~ - nota Alfadate.ro

In temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 175 de zile lucratoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.
(1), se stabilesc urmatoarele: a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de 3 iunie 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie in data de 17 iunie 2016;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare; d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 180 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.

Art. 2. - Anul scolar 2015-2016 incepe la data de 1 septembrie 2015, se incheie la data de 31 august 2016 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I
Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 19 decembrie 2015 - duminica, 10 ianuarie 2016

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016
Vacanta intersemestriala - sambata, 6 februarie 2016 - duminica, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016
Vacanta de primavara - sambata, 23 aprilie 2016 - marti, 3 mai 2016
Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016
Vacanta de vara - sambata, 25 iunie 2016 - duminica, 11 septembrie 2016.

Art. 3. - (1) In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.
(2) Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice, organizate in timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar.

Art. 4. - (1) Saptamana 18-22 aprilie 2016 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit 'Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!', avand un orar specific.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.
(1), la clasele de invatamant prescolar si primar, programul 'Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!'
poate fi organizat in alta perioada din semestrul al doilea, dar nu mai tarziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administratie al unitatii de invatamant, dupa consultarea cadrelor didactice si a beneficiarilor primari si secundari ai educatiei.
(3) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2015-2016 se sustin, de regula, pana la data de 11 decembrie 2015
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2015-2016 se sustin, de regula, pana la data de 20 mai 2016.

Art. 6. - (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin.(1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a calificarii profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

Art. 7. - Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 8. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu

Bucuresti, 13 iulie 2015. Nr. 4.496.

ANUL SCOLAR 2015-2016