Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

edu./invatamant, anul scolar 2021-2022
Admitere liceu 2022
Afla rapid informatii utile Admitere liceu 2022 : Metodologie, Calendar, Calcul media admitere .
[anul scolar 2022-2023]
ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023
EMITENT
MINISTERUL EDUCATIEI
Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 10 septembrie 2021
Avand in vedere:
- prevederile art. 76 alin. (4),
art. 94 alin. (2) lit. e)
si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
– prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011
privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. 417/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023,
si in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
ART. 1
(1) Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Calendarul prevazut la alin. (1) se aplica pentru admiterea in toate unitatile de invatamant liceal de stat, precum si pentru admiterea in unitatile de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza sa organizeze si sa desfasoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 2
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in unitatile de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza sa organizeze si sa desfasoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.
(3) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, in invatamantul liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile, au fost declarati repetenti sau doresc sa se transfere de la invatamantul profesional la invatamantul liceal sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o filiera/un domeniu de pregatire/specializare/calificare profesionala la alta/altul, nu participa la procesul de admitere in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023. Pentru continuarea studiilor de catre acesti absolventi se aplica prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei.
(4) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023 si care au participat la procesul de admitere in anii precedenti, dar nu au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant pot participa la procesul de admitere in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
(5) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile pct. I din anexa nr. 2
(6) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
(7) In procesul de admitere in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, sedintele/actiunile de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, precum si cele pentru completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora pot fi realizate in unitatea de invatamant si prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.). Dirigintii claselor a VIII-a au obligatia de a informa si a oferi consultanta absolventilor clasei a VIII-a si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora pe parcursul derularii acestor actiuni.
(8) Pentru admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti aloca, pentru integrarea individuala a elevilor cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti din invatamantul de masa si din invatamantul special, locuri distincte in unitatile de invatamant de masa, peste numarul de locuri repartizat respectivelor unitati de invatamant, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formatiunilor de elevi. Informatiile referitoare la locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa pentru candidatii cu CES: conditiile de inscriere, data-limita de inscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse in brosura de admitere.
(9) Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia rroma, respectiv copiile certificatelor de orientare scolara si profesionala emise de centrul judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala se depun, de catre candidatii care opteaza pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa pentru candidatii cu CES, la unitatea de invatamant din care provin candidatii, in termenul precizat in Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, prevazut in anexa nr. 1.
(10) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, repartizarea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face in doua etape.
(11) La repartizarea computerizata, realizata in prima etapa de admitere, participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala.
(12) Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa pentru candidatii cu CES se face computerizat, intr-o sesiune distincta, desfasurata inaintea etapei de repartizare computerizata, conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, prevazut in anexa nr. 1
(13) Dupa repartizarea computerizata din prima etapa de admitere se rezolva situatiile speciale prevazute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, respectandu-se, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fara a depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa.
(14) Criteriul referitor la media de admitere, mentionat la alin. (13), se refera la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizata si se aplica in toate cazurile in care, in urma repartizarii computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de scolarizare la specializarea/clasa respectiva, fara a lua in considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidatii rromi si pentru candidatii cu CES.
(15) Prin exceptie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale, candidatii gemeni/tripleti se pot redistribui de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in clasa celui cu media mai mare sau invers fara raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicita redistribuirea, la cererea parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. In situatia in care prin redistribuirea candidatilor gemeni/tripleti se depaseste numarul maxim de 30 de elevi la clasa, se aplica prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(16) Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile de invatamant liceal la care au fost admisi candidatii se realizeaza in perioada prevazuta in Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023. La depunerea dosarului de inscriere, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.
(17) Candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen sau au renuntat, in scris, la locul ocupat si candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat se repartizeaza in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023.
(18) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (17) in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023 se realizeaza de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicata pe site-ul inspectoratului scolar si comunicata unitatilor de invatamant.
(19) Dupa repartizarea candidatilor mentionati la alin. (11) in prima etapa de admitere computerizata, dupa rezolvarea situatiilor speciale si dupa a doua etapa de admitere, se repartizeaza si absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala si carora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(20) Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a mentionati la alin. (19) se realizeaza de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicata pe site-ul inspectoratului scolar si comunicata unitatilor de invatamant.
(21) Daca dupa derularea celor doua etape de admitere prevazute in calendar se mai inregistreaza solicitari ale candidatilor din seria curenta, precum si ale candidatilor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023 de inscriere in clasa a IX-a din invatamantul liceal de stat, inspectoratul scolar, prin comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, repartizeaza acesti candidati, in intervalul 22 august 2022 - pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
(22) Comisia nationala de admitere poate elabora precizari, instructiuni sau proceduri, in vederea organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
(23) Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet se realizeaza la unitatea de invatamant din care provin candidatii, conform unei proceduri elaborate de Comisia nationala de admitere. Comisia nationala de admitere stabileste, prin procedura, si modalitatile de completare a optiunilor si de transmitere a fiselor de inscriere, de inregistrare a datelor in baza de date si de comunicare a rezultatelor acestor candidati.
ART. 3
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2022-2023 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 .
(2) La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar si pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acesti candidati se face in conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2 .
(3) In cazul in care dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.
(4) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.
ART. 4
(1) Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati computerizat, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordinea strict descrescatoare a mediei finale de admitere si pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica.
(2) In cazul in care dupa comunicarea rezultatelor la colegiile nationale militare exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au promovat proba de verificare a cunostintelor, in ordinea strict descrescatoare a mediei finale de admitere si in functie de optiunile exprimate in fisa de inscriere specifica.
(3) Calculul mediei finale de admitere pentru candidatii la admiterea in colegiile nationale militare se face in conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2022-2023 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, prevazuta in anexa nr. 4 .
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori nu se organizeaza proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. Admiterea candidatilor la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.
(3) Candidatii care, pe parcursul invatamantului gimnazial, promoveaza examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
(4) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. In situatii exceptionale, in care se inregistreaza intarzieri in eliberarea certificatului/diplomei de catre institutia/organizatia care administreaza examenul, se poate recunoaste si echivala si adeverinta eliberata de institutia/organizatia respectiva, insotita de fisa rezultatelor obtinute.
(5) Se recunosc si se echivaleaza numai rezultatele obtinute pentru limbile moderne la examenele mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010, cu modificarile ulterioare. De asemenea, se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, organizate de institutiile prevazute in lista mentionata, numai pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.
(6) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
(7) Candidatilor care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba moderna li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, pentru limba moderna la care au obtinut distinctia respectiva.
(8) Candidatilor care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant cu predare intr-o limba materna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv li se pot recunoaste, la cerere, rezultatele obtinute la limba respectiva si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a limbii moderne in regim bilingv. Aceasta prevedere se aplica si candidatilor care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant din strainatate, avand ca limba de predare limba moderna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv.
(9) Pentru situatiile prevazute la alin. (8), dovada studierii limbii respective la nivel de limba de predare o constituie, dupa caz, foaia matricola sau decizia de echivalare a studiilor parcurse in strainatate.
ART. 6
(1) Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, semnata de parinte sau reprezentantul legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(2) In a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023, parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor prevazuti la alin. (1) pot solicita, in scris, stabilirea mediei la evaluarea nationala luand in calcul si rezultatul la proba de limba si literatura materna.
ART. 7
(1) Unitatile de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, pot opta sa organizeze si sa desfasoare procesul de admitere a absolventilor clasei a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea in invatamantul liceal, conform prevederilor prezentului ordin.
(2) La solicitarea unitatilor de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza pentru organizarea si desfasurarea procesului de admitere a absolventilor clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea in invatamantul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, inspectoratele scolare includ oferta de scolarizare in clasa a IX-a a acestora in aplicatia informatica utilizata pentru repartizarea computerizata.
(3) Unitatile de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza pentru organizarea si desfasurarea procesului de admitere a absolventilor clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea in invatamantul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, au obligatia de a transmite inspectoratului scolar, odata cu solicitarea mentionata la alin. (2), toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in liceu, care trebuie sa fie incluse in brosura de admitere, la care se vor adauga si informatiile cu privire la taxa de scolarizare.
(4) Inspectoratele scolare includ in brosura de admitere toate informatiile mentionate la alin. (3), precum si codurile de inscriere alocate fiecarei unitati de invatamant.
(5) Codurile de inscriere, formate din 3 cifre, se aloca pentru fiecare unitate de invatamant liceal particular, pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare (pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale). Pentru a evita confuziile si greselile de completare a fiselor de inscriere, codurile pentru specializarile de la aceste unitati de invatamant liceal se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul in care se afla codurile pentru unitatile de invatamant liceal de stat: de exemplu, codurile pentru unitatile de invatamant de stat vor fi intre 100 si 300, iar codurile pentru unitatile de invatamant particular intre 400 si 500.
(6) Admiterea in unitatile de invatamant liceal particulare, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care nu au optat pentru organizarea si desfasurarea procesului de admitere conform prevederilor prezentului ordin se face in conformitate cu metodologia si calendarul stabilite de catre fiecare unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(7) La incheierea tuturor etapelor de admitere prevazute in prezentul ordin, unitatile de invatamant liceal particular mentionate la alin. (6) au obligatia de a introduce in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) toti elevii inmatriculati in unitatea de invatamant, in clasa a IX-a.
ART. 8
(1) In etapele procesului de admitere in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata (coduri individuale).
(2) Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul admiterii in invatamantul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, judetul de provenienta, scoala de provenienta, limba materna, media de admitere, rezultatele aferente evaluarilor elevului, media de absolvire, unitatea de invatamant in care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informatii se afiseaza in format letric sau in format electronic la nivelul unitatilor de invatamant si al inspectoratelor scolare, dar si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei.
(3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si a unitatilor de invatamant/inspectoratelor scolare a informatiilor mentionate la alin. (1) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant/inspectoratelor scolare a acestor informatii se realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.
(4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
ART. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.
ART. 10
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia generala infrastructura, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 11
Anexele nr. 1-5*) fac parte integranta din prezentul ordin.
*) Anexele nr. 1-5 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 bis, care se poate achizitiona de la Biroul pentru relatii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucuresti.
ART. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucuresti, 30 august 2021.
Nr. 5.150.
Admitere liceu 2022 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii clasei a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie