Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

edu./invatamant, anul scolar 2019-2020, Evaluare Nationala 2020
Admitere liceu 2020
Afla rapid informatii utile Admitere liceu 2020 : Metodologie, Calendar, Calcul media admitere .
[anul scolar 2020-2021]
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 05 septembrie 2019

In baza prevederilor art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),

in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale, interimar, emite prezentul ordin.
Art. 1. -
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.

(2) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, in invatamantul liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile, au fost declarati repetenti sau doresc sa se transfere de la invatamantul profesional la invatamantul liceal sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o/un filiera/domeniu de pregatire/specializare/calificare profesionala la alta/altul, nu participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de catre acesti absolventi se aplica prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 si care au participat la procesul de admitere in anii precedenti, dar nu au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant pot participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.

(4) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(5) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.

(6) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, repartizarea a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face in doua etape.

(7) Dupa repartizarea computerizata din prima etapa de admitere se rezolva situatiile speciale prevazute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, respectandu-se, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fara a depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa.

(8) Criteriul referitor la media de admitere, mentionat la alin. (7), se refera la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizata si se aplica in toate cazurile in care, in urma repartizarii computerizate, s-au ocupat cele 28 de locuri alocate prin planul de scolarizare la specializarea/clasa respectiva.

(9) Prin exceptie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale, candidatii gemeni/tripleti se pot redistribui de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in clasa celui cu media mai mare sau invers fara raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicita redistribuirea, la cererea parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. In situatia in care prin redistribuirea candidatilor gemeni/tripleti se depaseste numarul maxim de 30 de elevi la clasa, se aplica prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 participa numai elevii care au sustinut evaluarea nationala si a caror medie de admitere, calculata conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).

(11) La inscrierea in unitati de invatamant liceal a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.

(12) Candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat se repartizeaza in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021.

(13) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (12) in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 se realizeaza de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, in sedinta publica, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.

(14) Daca dupa derularea celor doua etape de admitere prevazute in calendar se mai inregistreaza solicitari ale candidatilor din seria curenta, precum si ale candidatilor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 de inscriere in clasa a IX-a din invatamantul liceal de stat, inspectoratul scolar, prin comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, repartizeaza acesti candidati, in intervalul 24 august - pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.

(15) Comisia nationala de admitere poate elabora precizari, instructiuni sau proceduri, in vederea organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.

(16) Comisia nationala de admitere poate stabili, prin procedura:

a) modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, care poate diferi de cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1);

b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidatilor care participa la admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, alta decat cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1), in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

(17) In situatiile prevazute la alin. (15) si (16), prin procedura se stabilesc si modalitatile de completare si transmitere a fiselor de inscriere, de inregistrare a datelor in baza de date si de comunicare a rezultatelor acestor candidati.

Art. 3. -
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2015-2016, cu modificarile ulterioare.
Derogari (1)

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru admiterea la profilul teologic din cadrul unitatilor de invatamant teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene, penticostale si adventiste, candidatii sustin obligatoriu, in cadrul probelor de aptitudini, un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins si, optional, fiecare cult poate organiza si o proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase.

(3) In situatia in care la profilul teologic din cadrul unitatilor de invatamant prevazute la alin. (2) nu se organizeaza proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase, admiterea candidatilor care au obtinut calificativul admis la interviu/colocviu se face in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.

(4) In situatia in care se organizeaza si proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase inclusiv pentru unitatile de invatamant baptiste si musulmane, se aplica prevederile specifice unitatilor de invatamant teologice catolice, greco- catolice, reformate, unitariene, penticostale si adventiste din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2015-2016, cu modificarile ulterioare.

(5) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.

(6) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.

Art. 4. -
(1) Candidatii care participa la admiterea in colegiile nationale militare ale Ministerului Apararii Nationale sunt recrutati, pe parcursul anului scolar 2019-2020, de birourile/oficiile informare-recrutare judetene/de sector al municipiului Bucuresti si participa la activitatea de selectie organizata in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii Nationale. Structura, durata, continutul si baremul de evaluare si notare pentru proba de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica si calendarul admiterii in colegiile nationale militare se stabilesc prin reglementari proprii ale Ministerului Apararii Nationale.

(2) Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati computerizat, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordine strict descrescatoare a mediei finale de admitere si pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica.

(3) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la colegiile nationale militare, exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au promovat proba de aptitudini, in ordinea strict descrescatoare a mediei finale de admitere si in functie de optiunile exprimate in fisa de inscriere.

(4) Calculul mediei de admitere pentru candidatii la admiterea in colegiile nationale militare se face in conformitate cu prevederile pct. II al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. -
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
Derogari (1)

(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi.

(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010, cu modificarile ulterioare. De asemenea se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.

(5) Candidatilor care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba engleza/franceza/germana/italiana/ spaniola/rusa li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei Nationale, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(6) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.

(8) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele mentionate la alin. (7) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(9) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala mentionate la alin. (8) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

Art. 6. -
(1) Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.

(2) In a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor prevazuti la alin. (1) pot solicita, in scris, stabilirea mediei la evaluarea nationala luand in calcul si rezultatul la proba de limba si literatura materna.

Art. 7. -
(1) Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul admiterii in invatamantul liceal sunt: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, judetul de provenienta, scoala de provenienta, limba materna, media de admitere, rezultatele aferente evaluarilor elevului, media de absolvire, unitatea de invatamant in care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informatii se afiseaza in format letric sau in format electronic la nivelul unitatilor de invatamant si al inspectoratelor scolare, dar si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale.

(2) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale si a unitatilor de invatamant/inspectoratelor scolare a informatiilor mentionate la alin. (1) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant/inspectoratelor scolare a acestor informatii se realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.

(3) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.

Art. 8. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.

Art. 9. -
Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Directia generala infrastructura, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul educatiei nationale, interimar,
Valer-Daniel Breaz
Bucuresti, 27 august 2019.

Nr. 4.948.ANEXA Nr. 1
CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

Data-limita / Perioada Evenimentul
Pregatirea admiterii
3 februarie 2020 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
28 februarie 2020 Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
11 mai 2020 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere; postarea brosurii pe site-urile inspectoratelor scolare
12-18 mai 2020 Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
22 mai 2020 Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
18 mai-5 iunie 2020 sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
10 iunie 2020 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata
11 iunie 2020 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata
29 iunie 2020 Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre
comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice
Depunerea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, la secretariatele unitatilor de invatamant de provenienta
1 iulie 2020 Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere
Probele de aptitudini
6-7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
11-12 mai 2020 Inscrierea pentru probele de aptitudini
13-15 mai 2020 Desfasurarea probelor de aptitudini
18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)
22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
10 iunie 2020 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata
29 iunie 2020 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
2 iulie 2020 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata
2-3 iulie 2020 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere ale candidatilor care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele pentru care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
6-7 mai 2020 Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
11-12 mai 2020 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (*)
13-15 mai 2020 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
18 mai 2020 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)
22 mai 2020 Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
25-27 mai 2020 Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
28 mai 2020 Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere ale candidatilor care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, la unitatile de invatamant de provenienta
29 mai 2020 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia informatica centralizata
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
15 mai 2020 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
9-15 iunie 2020 Primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi (*)
1-2 iulie 2020 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
1-2 iulie 2020 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021
2-6 iulie 2020 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita! Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere
2-6 iulie 2020 Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere
3-7 iulie 2020 Verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata
7 iulie 2020 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
8 iulie 2020 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata
9 iulie 2020 Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date,
precum candidati inscrisi in mai multe judete, candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala
9 iulie 2020 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata
10 iulie 2020 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021
10 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
13-16 iulie 2020 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
16 iulie 2020 Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere
17, 20 si 21 iulie 2020 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021
21 iulie 2020 Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
22 iulie 2020 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
23-24 iulie 2020 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
27 iulie 2020 Solutionarea eventualelor contestatii (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor) si afisarea rezultatelor finale
22-28 iulie 2020 Primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat
29-30 iulie 2020 Repartizarea, de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, in sedinta publica, a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat
Candidatii romi isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate candidatilor romi care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale.
31 iulie 2020 Transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa
11 mai 2020 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021
3 iulie 2020 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021
13-16 iulie 2020 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021
17, 20 si 21 iulie 2020 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

ANEXA Nr. 2
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2020-2021, cu exceptia colegiilor nationale militare

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*,
* Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a.

II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2020-2021

Media finala de admitere se calculeaza astfel:

MFA = 0,2 MA + 0,8 NT,
unde:

MA = media de admitere calculata conform pct. I;

NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;

MFA = media finala de admitere.


ANEXA Nr. 3
DECLARATIE
Subsemnata/Subsemnatul, . . . . . . . . . ., avand domiciliul in localitatea , posesoare/posesor a/al cartii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., parinte/reprezentant legal al elevei/elevului . . . . . . . . . ., absolventa/absolvent a/al clasei . . . . . . . . . . cu predare in limba . . . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . .,

*) "Art. 6. - (1) Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale."

cunoscand prevederile art. 6 alin. (1) *) din Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021,

declar pe propria raspundere ca, in vederea repartizarii computerizate pentru admiterea in invatamantul liceal, in anul scolar 2020-2021, la stabilirea mediei la evaluarea nationala nu se va lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna.

Localitatea . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Parinte/Reprezentant legal
. . . . . . . . . . .
(numele si prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnatura)
Elev
. . . . . . . . . . .
(numele si prenumele)
. . . . . . . . . . .
(semnatura)


pdf (Anexa nr. 3)
Admitere liceu 2020 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte, Subiecte date si bareme, Rezultate .