Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

edu./invatamant, anul scolar 2018-2019, Evaluare Nationala 2019
Admitere Liceu 2019 / anul scolar 2019-2020
Afla rapid informatii utile Admitere liceu 2019 : Calendar, Calcul media admitere .
Ministerul Educatiei Nationale - MEN
Ordinul nr. 4829/2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020

Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 13 septembrie 2018

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1. -
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.

(2) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, in invatamantul liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile, au fost declarati repetenti sau doresc sa se transfere de la invatamantul profesional la invatamantul liceal sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o/un filiera/domeniu de pregatire/specializare/calificare profesionala la alta/altul, nu participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de catre acesti absolventi se aplica prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

(3) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(4) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020.

(5) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020, repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. Candidatii care au participat la repartizarea computerizata si care, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat pot fi repartizati, de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale, respectandu-se, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fara a depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa.

(6) La inscrierea in unitati de invatamant liceal a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.

(7) Comisia Nationala de Admitere poate elabora precizari, instructiuni sau proceduri, in vederea organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020.

(8) Comisia Nationala de Admitere poate stabili, prin procedura:

a) modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, care poate diferi de cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1);

b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidatilor care participa la admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020, alta decat cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1), in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

(9) In situatiile prevazute la alin. (7) si (8), prin procedura se stabilesc si modalitatile de completare si transmitere a fiselor de inscriere, de inregistrare a datelor in baza de date si de comunicare a rezultatelor acestor candidati.

Art. 3. -
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2019-2020 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014, cu modificarile ulterioare.

(2) In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care solicita, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.

(3) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii ausustinut probele respective.

Art. 4. -
(1) Candidatii care participa la admiterea in colegiile nationale militare ale Ministerului Apararii Nationale sunt recrutati, pe parcursul anului scolar 2018-2019, de birourile/oficiile informare-recrutare judetene/de sector al municipiului Bucuresti si participa la activitatea de selectie organizata in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii Nationale. Structura, durata, continutul si baremul de evaluare si notare pentru proba de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica se stabilesc prin reglementari proprii ale Ministerului Apararii Nationale.

(2) Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati, pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordine strict descrescatoare a mediei finale de admitere.

(3) Calculul mediei de admitere pentru candidatii la admiterea in colegiile nationale militare se face in conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. -
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2019-2020 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi.

(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010, cu modificarile ulterioare. De asemenea se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.

(5) Candidatilor, care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba engleza/franceza/germana/italiana/spaniola/rusa, li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei Nationale, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(6) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.

(8) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele mentionate la alin. (7) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(9) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, mentionate la alin. (8), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

Art. 6. -
Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, semnata de parinte sau reprezentant legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi inscrisi in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.

Art. 7. -
Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directia minoritati, Directia tehnologia informatiei si comunicatiei, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.

Ministrul educatiei nationale,
Valentin Popa
Bucuresti, 30 august 2018.

Nr. 4.829.ANEXA Nr. 1
CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019

Data-limita / Perioada Evenimentul
Pregatirea admiterii
1 februarie 2019 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
28 februarie 2019 Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
13 mai 2019 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere
15-24 mai 2019 Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
31 mai 2019 Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
20 mai-7 iunie 2019 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
11 iunie 2019 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata
12 iunie 2019 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata
2 iulie 2019 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice
3 iulie 2019 Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere
Probele de aptitudini
8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
13-14 mai 2019 Inscrierea pentru probele de aptitudini
15-17 mai 2019 Desfasurarea probelor de aptitudini
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)
24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor, la probele de aptitudini Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
11 iunie 2019 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata
2 iulie 2019 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
3 iulie 2019 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata
4 iulie 2019 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere ale candidatilor care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele pentru care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
8-9 mai 2019 Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
13-14 mai 2019 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna(*)
15-17 mai 2019 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
20 mai 2019 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)
24 mai 2019 Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
27-29 mai 2019 Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
4 iunie 2019 Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere ale candidatilor care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
5 iunie 2019 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia informatica centralizata
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
15 mai 2019 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
10-14 iunie 2019 Primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi(**)
9-10 iulie 2019 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi, utilizand aplicatia informatica centralizata
9-10 iulie 2019 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special, utilizand aplicatia informatica centralizata
Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020
3-7 iulie 2019 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere
3-7 iulie 2019 Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere
4-8 iulie 2019 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata
8 iulie 2019 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
9 iulie 2019 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere prin confirmarea de catre acestea a finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
10 iulie 2019 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala
10-11 iulie 2019 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata
12 iulie 2019 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020
12 iulie 2019 Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
15-18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
18 iulie 2019 Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere
19, 22 si 23 iulie 2019 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020
23 iulie 2019 Afisarea situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
24-25 iulie 2019 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
26 si 29 iulie 2019 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
24-30 iulie 2019 Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare
31 iulie-1 august 2019 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare, utilizand aplicatia informatica centralizata
1 august 2019 Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa
10 mai 2019 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020
5 iulie 2019 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020
15-18 iulie 2019 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020
19, 22 si 23 iulie 2019 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2019-2020 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa


(*) Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi depuse la unitatea de invatamant de provenienta pana la data de 14 mai 2019.

(**) In mod exceptional, cererile de inscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune pana la data de 28 iunie 2019, cu avizul presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.

ANEXA Nr. 2
I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2019-2020, cu exceptia colegiilor nationale militare

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*,
* Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, semnata de parinte sau reprezentant legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi inscrisi in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.

(*) unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a

II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020

Media finala de admitere se calculeaza astfel:

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT
(*) unde:

MA = media de admitere calculata conform punctului I;

NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;

MFA = media finala de admitere.
Admitere Liceu 2019 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a si a 8-a: Calendar, Programe, Metodologie, Modele subiecte, Subiecte date si bareme, Rezultate .