Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Admitere liceu 2017 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii clasei a 8-a, pentru admiterea la liceu : Calendar, Metodologie, Ierarhia la nivel judetean / municipiul Bucuresti, Planul de scolarizare, Documente .

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
In vigoare de la 16.09.2016

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018.

(4) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018, repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. Candidatii care au participat si au ramas nerepartizati in urma repartizarii computerizate pot fi repartizati de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pe locurile ramase libere, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale.

(5) La inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.

(6) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018.

Art. 3.
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2017-2018 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014, cu modificarile ulterioare.

(2) In cazul in care, dupa afisarea listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care solicita, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.

Art. 4.
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2017-2018 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
Derogari (1),

(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi.

(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, in vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.

(5) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.

(7) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele mentionate la alin. (6) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(8) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, mentionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

Art. 5.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia minoritati, Directia generala management si resurse umane, Directia patrimoniu, investitii si informatizare, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,
Monica Cristina Anisie,
secretar de stat
Bucuresti, 31 august 2016.

Nr. 5.077.

ANEXA 1

CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

Data-limita / Perioada Evenimentul
Pregatirea admiterii
3 februarie 2017 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
1 martie 2017 Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
2 mai 2017 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere
5 mai 2017 Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
11-31 mai 2017 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
14 iunie 2017 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata
16 iunie 2017 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata
2 iulie 2017 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice
3 iulie 2017 Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afiseaza aceasta
3-5 iulie 2017 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet
Probele de aptitudini
18-19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
22-23 mai 2017 Inscrierea pentru probele de aptitudini
24-27 mai 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini
29 mai 2017 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
14 iunie 2017 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata
1 iulie 2017 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
3 iulie 2017 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata
4 iulie 2017 Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
18-19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
22-23 mai 2017 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
24-27 mai 2017 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
29 mai 2017 Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata
1-2 iunie 2017 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
7 iunie 2017 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
8 iunie 2017 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia informatica centralizata
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
12 mai 2017 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
16 iunie 2017 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
6-7 iulie 2017 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi, utilizand aplicatia informatica centralizata
6-8 iulie 2017 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special utilizand aplicatia informatica centralizata
Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018
3-6 iulie 2017 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
3-6 iulie 2017 Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere
4-7 iulie 2017 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata
8 iulie 2017 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
9 iulie 2017 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere prin confirmarea de catre acestea a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata
10 iulie 2017 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
11 iulie 2017 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata
12 iulie 2017 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018
13 iulie 2017 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
13 iulie 2017 Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate
13-17 iulie 2017 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
18 iulie 2017 Transmiterea de catre unitatile de invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere
19-21 iulie 2017 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018
24 iulie 2017 Afisarea situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
4 septembrie 2017 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
5-6 septembrie 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
4-7 septembrie 2017 Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare
Data-limita/Perioada Evenimentul
8 septembrie 2017 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare, utilizand aplicatia informatica centralizata
11 septembrie 2017 Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa
5 mai 2017 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018
3 iulie 2017 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018
18-19 iulie 2017 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018
19-21 iulie 2017 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

ANEXA Nr. 2
CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2017-2018

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a
ADMITERE LICEU 2017 - informatii utile Admitere liceu 2017 : Calendar, Calcul media admitere ...