Alte informatii

Asteptam cu interes parerile voastre pe blog si pagina de contact .
Acasa, Ora pe glob

Anul scolar 2015-2016ADMITERE LICEU 2016
Admitere liceu 2016 : Afla rapid informatii utile pentru absolventii clasei a 8-a, pentru admiterea la liceu : Calendar, Metodologie, Ierarhia la nivel judetean / municipiul Bucuresti, Planul de scolarizare, Documente .

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
Ordinul nr. 5082/2015 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017
In vigoare de la 22.09.2015

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2016-2017, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2016-2017 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2016-2017.

(4) Comisia nationala de admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2016-2017.

Art. 3.
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2016-2017 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014, cu modificarile ulterioare.

Art. 4.
(1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2016-2017 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi.

(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, in vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.

(5) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.

(7) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele mentionate la alin. (6) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(8) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, mentionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.

Art. 5.
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2016-2017, prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6.
Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Art. 7.
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management si retea scolara, Directia generala logistica, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 31 august 2015.

Nr. 5.082.


Pregatirea admiterii, Probele de aptitudini, Limba moderna/materna

ANEXA 1

CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2016-2017

Data-limita / Perioada Evenimentul
Pregatirea admiterii
31 ianuarie 2016 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
1 martie 2016 Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
transmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
28 aprilie 2016 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere
9 mai 2016 transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
17 mai 2016 transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
11-31 mai 2016 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
22 iunie 2016 transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
24 iunie 2016 transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a
7 iulie 2016 transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene
8 iulie 2016 Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a
11 iulie 2016 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet
Probele de aptitudini
19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
23-24 mai 2016 Inscrierea pentru probele de aptitudini
25-28 mai 2016 Desfasurarea probelor de aptitudini
30 mai 2016 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016 Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini
24 iunie 2016 transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati
7 iulie 2016 transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere
8 iulie 2016 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva
11 iulie 2016 Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
19-20 mai 2016 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
23-24 mai 2016 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
25-28 mai 2016 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
30 mai 2016 Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
7 iunie 2016 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
8 iunie 2016 transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
13 mai 2016 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
24 iunie 2016 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
11-13 iulie 2016 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
14-16 iulie 2016 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani
pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
8-12 iulie 2016 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
8-12 iulie 2016 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere
9-13 iulie 2016 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
14 iulie 2016 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata
Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
15 iulie 2016 transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la
Centrul National de Admitere
16-17 iulie 2016 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
18 iulie 2016 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor
19 iulie 2016 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
20 iulie 2016 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
20 iulie 2016 Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate
21 iulie-29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani
pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
20 iulie 2016 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
21-22 iulie 2016 Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna
23 iulie 2016 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
20-25 iulie 2016 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii
25 iulie 2016 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
20-26 iulie 2016 Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori
27 iulie 2016 transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere
28 iulie 2016 Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii
28 iulie 2016 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat
Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa
28-29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua
29 iulie 2016 transmiterea de catre unitatile din invatamantul liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
1-4 august 2016 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate
A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani
pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
1 august 2016 Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
29 august 2016 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
30-31 august 2016 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1-2 septembrie 2016 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
5 septembrie 2016 transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa
28 aprilie 2016 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc
18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
15 iulie 2016 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
26-27 iulie 2016 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017
27-29 iulie 2016 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016-2017 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

ANEXA 2

CALCULUL mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2016-2017

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = (ABS + 3EN)/4,
unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a.


ANEXA 3

CALENDARUL
admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2016-2017

Data-limita / Perioada Evenimentul
Pregatirea admiterii
12 februarie 2016 Unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani stabilesc, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, daca vor organiza proba de preselectie a candidatilor.
19 februarie 2016 Elaborarea de catre unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, a Procedurii de preselectie si a Procedurii de admitere Unitatile de invatamant transmit spre avizare Procedura de preselectie si Procedura de admitere la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB).
26 februarie 2016 ISJ/ISMB transmite unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru Procedura de preselectie si Procedura de admitere. Afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselectie (dupa caz) si a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificarile, numarul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2016-2017. Se va mentiona in mod expres faptul ca se va organiza o proba suplimentara de admitere in situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este mai mare decat numarul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala proba suplimentara de admitere organizata in prima si a II-a etapa de admitere conform prezentului calendar.
1 martie 2016 transmiterea de catre Comisia nationala de admitere in invatamantul profesional a modelului fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
4 martie 2016 transmiterea de catre unitatile de invatamant care au oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, spre aprobare, la ISJ/ISMB, a propunerii privind componenta Comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, avizata de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant
11 martie 2016 transmiterea de catre ISJ/ISMB catre unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani a aprobarii Comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani
28 aprilie 2016 Afisarea ofertei de scolarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unitatilor de invatamant gimnazial si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tiparirea informatiilor despre admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, in brosura admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017, intr-o sectiune distincta
9 mai 2016 transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor din Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
17 mai 2016 transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet/municipiului Bucuresti, in versiune electronica si tiparita
Informarea si consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
22 februarie-4 martie 2016 Informarea de catre ISJ/ISMB a unitatilor de invatamant gimnazial de posibilitatea continuarii studiilor de catre absolventii claselor a VIII-a in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani Se vor prezenta urmatoarele:
- modul de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani;
- calendarul si modul de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Se va face cunoscuta si posibilitatea continuarii studiilor dupa invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.
18-22 aprilie 2016 La nivelul fiecarei unitati de invatamant care isi propune sa scolarizeze elevi in invatamantul profesional in anul scolar 2016-2017 se desfasoara actiunea "Saptamana meseriilor" in cadrul careia se vor organiza urmatoarele actiuni:
1. promovarea invatamantului profesional si tehnic in general si a modului de organizare si functionare a invatamantului profesional cu durata de 3 ani in special, informare privind conditiile in care elevii pot avea acces la invatamantul profesional cu durata de 3 ani si beneficiile acestei forme de pregatire profesionala;
2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, invatamant gimnazial, cu privire la oportunitatea continuarii studiilor in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.
11-31 mai 2016 Sedinte de instruire organizate de toate unitatile de invatamant gimnazial, cu parintii si elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselectie si/sau de admitere si a planului de scolarizare la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
7 martie-27 mai 2016 Fiecare unitate de invatamant care, in anul scolar 2015-2016, scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a invatamant gimnazial organizeaza si desfasoara activitati de orientare si consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe constientizarea cerintelor pietei muncii si a oportunitatilor pentru cariera si de continuare a pregatirii prin invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.
Activitatile de orientare si consiliere se deruleaza cu sprijinul consilierilor scolari ai centrului judetean de resurse si de asistenta educationala (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) si urmaresc pregatirea inscrierii elevilor in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.
4-13 mai 2016 ISJ/ISMB organizeaza targul ofertelor educationale. Pentru prezentarea ofertei in cadrul acestui eveniment, unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani vor implica si operatori economici. Targul ofertelor educationale va avea si o sectiune dedicata ofertei la nivel regional.
Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
- pentru situatiile in care oferta de scolarizare aprobata cuprinde clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau clase cu predare in regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidatii interesati de inscrierea la unitatile de invatamant/clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva (calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional)
19-20 mai 2016 Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a anexelor fiselor de inscriere pentru candidatii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
NOTA:
Se va utiliza acelasi model de anexa la fisa de inscriere ca cel aprobat ca anexa la fisa de inscriere pentru admiterea in invatamantul liceal ("Anexa la fisa de inscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna").
23-24 mai 2016 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
NOTA:
Inscrierea se va realiza la unitatile scolare stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti ca centre pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
25-28 mai 2016 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
NOTA:
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.
30 mai 2016 Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
NOTA:
Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor se realizeaza la unitatea scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
31 mai 2016 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
NOTA:
Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se realizeaza la unitatea scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
Data-limita/Perioada Evenimentul
1-2 iunie 2016 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
7 iunie 2016 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
8 iunie 2016 transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
(calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional)
13 mai 2016 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
NOTA:
Locurile speciale pentru candidatii romi se stabilesc de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, ca locuri alocate peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa. Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii romi la clasele/unitatile de invatamant profesional la care se organizeaza preselectie.
24 iunie 2016 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
NOTA:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidatii romi se depun la inspectoratul scolar - comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.
11-13 iulie 2016 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
NOTA:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizeaza de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face in sedinta publica.
14-16 iulie 2016 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
NOTA:
Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul profesional special sunt similare cu reglementarile pentru invatamantul liceal special, incluse in Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat 2011-2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.
Inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
Etapa I de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
A. Inscrierea candidatilor in vederea admiterii
13-17 iunie 2016 Secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial si datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a.
Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru candidatii care solicita aceasta
La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba materna.
NOTA:
Se va elibera o singura fisa de inscriere. Elevilor care solicita eliberarea fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani li se va incheia situatia scolara inaintea eliberarii acestei fise. Nu se elibereaza fise de inscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.
In cazul elevilor carora li s-a incheiat situatia scolara in ultima zi de scoala, fiind declarati promovati, precum si in alte cazuri justificate, se poate elibera fisa de inscriere pana cel tarziu la 21 iunie 2016 pentru cei care se inscriu pana la data respectiva la unitati de invatamant si calificari la care se organizeaza preselectie. In mod similar, se poate elibera fisa de inscriere pana cel tarziu la data de 24 iunie 2016 pentru cei care se inscriu pana la data respectiva la unitati de invatamant si calificari la care nu se organizeaza preselectie.
Aceleasi prevederi se aplica si in cazul absolventilor din seriile anterioare care solicita eliberarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, care in acest scop se adreseaza unitatilor de invatamant gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.
Data-limita/Perioada Evenimentul
La unitati de invatamant la care se organizeaza preselectie:
13-17 iunie si 21 iunie 2016 (in 21 iunie pana la ora 15,00) La unitati de invatamant la care nu se organizeaza preselectie:
13-17 iunie si 21-24 iunie
2016
Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
NOTA:
Nu pot fi inscrisi candidatii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.
21 iunie 2016 La unitatile de invatamant care organizeaza preselectie se afiseaza lista candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si precizari detaliate privind organizarea probei de preselectie (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice).
B. Preselectia candidatilor
22-24 iunie 2016 Derularea probei de preselectie in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit si afisat de fiecare unitate de invatamant care organizeaza preselectie
24 iunie 2016 Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie
Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei este mai mare decat numarul locurilor disponibile, afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie va fi insotita de precizarea ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional.
24 si 27-30 iunie 2016 Ridicarea de catre candidatii respinsi la preselectie a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie
In cazul retragerii fiselor de inscriere de catre candidatii admisi la preselectie, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de preselectie, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba, daca au indeplinit conditiile de trecere, insa au fost respinsi din cauza pozitiei lor in ierarhia rezultatelor. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care contravine procedurii de preselectie adoptate la unitatea de invatamant respectiva.
24 si 27-30 iunie 2016 Inscrierea candidatilor respinsi la proba de preselectie pentru alte calificari sau la o alta unitate de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat proba de preselectie
1 iulie 2016 Actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, dupa inscrierea la alte calificari sau la unitati de invatamant la care nu s-a organizat preselectie a candidatilor respinsi la proba de preselectie
Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitatile de invatamant profesional unde numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite
transmiterea catre comisia judeteana de admitere a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare calificare
C. Proba suplimentara de admitere
(in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)
5 iulie 2016 Desfasurarea probei suplimentare de admitere
6 iulie 2016 Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba
Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere
7 iulie 2016 Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere in urma rezolvarii contestatiilor la scolile care au organizat proba
D. Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor
7 iulie 2016 transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani catre unitatile de invatamant care au organizat inscrierea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date judetene cuprinzand media de absolvire a claselor V-VIII, precum si notele si media generala obtinute la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a VIII-a
8 iulie 2016 Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional
transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de preselectie/admitere
Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeteana de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si va cuprinde informatii referitoare la: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant si judetul de provenienta, rezultatul la proba de preselectie (dupa caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea nationala, nota la proba suplimentara de admitere (dupa caz), media de admitere.
11 iulie 2016 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii admisi si cu cei respinsi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere la invatamantul profesional
Afisarea, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor declarati admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul profesional, si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de catre candidatii respinsi.
11-12 iulie 2016 Ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional de catre candidatii declarati respinsi si de catre candidatii declarati admisi care doresc sa renunte la inscrierea la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si au in intentie sa se inscrie la admiterea in invatamantul liceal de stat
Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional se pot inscrie in etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional.
Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional pot sa se inscrie la etapa I de admitere in liceu.
Candidatii declarati admisi care doresc sa renunte la inscrierea la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si au in intentie sa se inscrie la admiterea in invatamantul liceal de stat pot sa se inscrie la etapa I de admitere in liceu.
Absolventilor respinsi in etapa I de admitere la invatamantul profesional si absolventilor declarati admisi care doresc sa renunte la inscrierea la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si au in intentie sa se inscrie la admiterea in invatamantul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de catre unitatile de invatamant gimnazial la care acestia au absolvit clasa a VIII-a, fisa de inscriere la etapa I de admitere in liceu numai pe baza predarii fisei de inscriere la invatamantul profesional.
11-15 iulie 2016 Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care candidatii au fost declarati admisi
18 iulie 2016 Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere
transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
19 iulie 2016 transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti la toate unitatile de invatamant gimnazial a situatiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
20 iulie 2016 Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti
ISJ/ISMB afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din judet/municipiul Bucuresti.
Etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
A. Inscrierea candidatilor in vederea admiterii
16-17 august 2016 Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fiselor de inscriere pentru invatamant profesional cu durata de 3 ani pentru candidatii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizati/admisi la liceu sau invatamantul profesional, si care solicita sa participe la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani in etapa a II-a
La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
NOTA:
Se va elibera o singura fisa de inscriere.
16-17 august 2016
(in 17 august pana la ora 15,00)
Inscrierea elevilor la unitatile de invatamant profesional pe baza fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
17 august, 2016, dupa ora 16,00 Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz
La unitatile de invatamant care organizeaza preselectie se vor afisa precizari detaliate privind organizarea probei de preselectie (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice).
transmiterea catre comisia judeteana de admitere a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare calificare
B. Preselectia candidatilor
18 august 2016 Derularea probei de preselectie in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia
19 august 2016 Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie
Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei este mai mare decat numarul locurilor disponibile, afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie va fi insotita de precizarea ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional.
19 si 22 august 2016 Ridicarea de catre candidatii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie
22-23 august 2016
(in 23 august pana la ora 15,00)
Inscrierea elevilor respinsi la sesiunea de preselectie pentru alte calificari sau la o alta unitate de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamant profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat proba de preselectie
23 august 2016, dupa ora 16,00 Actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listelor candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, dupa inscrierea la alte calificari sau unitati de invatamant la care nu s-a organizat preselectie a candidatilor respinsi la proba de preselectie
Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant profesional unde numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant
C. Proba suplimentara de admitere
(in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)
25 august 2016 Desfasurarea probei suplimentare de admitere
26 august 2016 Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere, la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba
Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere
27 august 2016 Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere in urma rezolvarii contestatiilor, la scolile care au organizat proba
D. Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor
27 august 2016 Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional
transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de preselectie/admitere, precum si a situatiei locurilor libere pentru repartizarea in etapa a III-a de admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia judeteana de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si va cuprinde informatii referitoare la: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, rezultatul la proba de preselectie (dupa caz), elementele de calcul al mediei de admitere (media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea nationala si, dupa caz, nota la proba suplimentara de admitere) a candidatilor declarati admisi.
29 august 2016 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3 ani a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi si de informatii privind repartizarea candidatilor respinsi in a treia etapa.
29-30 august 2016
(in 30 august pana la ora 15,00)
Candidatii declarati admisi depun la unitatile scolare la care au fost declarati admisi dosarele
de inscriere.
30 august 2016, dupa ora 16,00 Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa a II-a de admitere
transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
31 august 2016 ISJ/ISMB afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani din judet/municipiul Bucuresti.
Etapa a III-a de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
1-2 septembrie 2016 Repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
NOTA:
Unitatile scolare care au organizat preselectie si mai au locuri libere in urma preselectiei, de comun acord cu partenerii de practica, pot decide si comunica in scris comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana la data de 2 septembrie 2016, daca si in ce conditii sunt de acord cu repartizarea de catre Comisia judeteana a unor candidati pe locurile libere.
5 septembrie 2016 transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii
5-6 septembrie 2016 Depunerea de catre absolventi a dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care au fost repartizati
7 septembrie 2016 Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati in invatamantul profesional dupa repartizarea din etapa a III-a si depunerea dosarelor de inscriere
transmiterea de catre comisia de admitere din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati
ADMITERE LICEU 2016