Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat 2014-2015

Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat 2014-2015

Informatii utile ADMITERE LICEU 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE

Ministerul Educatiei Nationale

Ordinul nr. 4925/2013 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 06.09.2013.

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) 1 Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, prevazuta in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015.

(4) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015.

Art. 3. -

(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator - puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea invatatori-educatoare in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele de la profilul pedagogic, specializarile mediator scolar si instructor de educatie extrascolara, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializarile bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activitati extrascolare, pedagog scolar, in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

Art. 4. -

1 Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2014-2015 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prevazuta in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

Art. 5.

Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala, Directia generala buget-finante si resurse umane, Directia informatizare si dezvoltarea infrastructurii scolare si universitare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.

-

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,

Remus Pricopie

Bucuresti, 29 august 2013.

Nr. 4.925.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2014-2015

Data-limita/Perioada Evenimentul
Pregatirea admiterii
31 ianuarie 2014 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
1 martie 2014 Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1 mai 2014 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere
7 mai 2014 Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
16 mai 2014 Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
12-30 mai 2014 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
18 iunie 2014 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
20 iunie 2014 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a
3 iulie 2014 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene
4 iulie 2014 Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a
7 iulie 2014 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet
Probele de aptitudini
22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
26-27 mai 2014 Inscrierea pentru probele de aptitudini
28-30 mai 2014 Desfasurarea probelor de aptitudini
2 iunie 2014 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
3 iunie 2014 Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini
20 iunie 2014 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati
3 iulie 2014 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere
4 iulie 2014 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva
7 iulie 2014 Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
26-27 mai 2014 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
28-30 mai 2014 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
2 iunie 2014 Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia
permite acest lucru
3 iunie 2014 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
4-5 iunie 2014 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
10 iunie 2014 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
11 iunie 2014 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
15 mai 2014 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
20 iunie 2014 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
7-9 iulie 2014 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
10-12 iulie 2014 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
4-8 iulie 2014 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
4-8 iulie 2014 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere
5-9 iulie 2014 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
10 iulie 2014 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata
Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
11 iulie 2014 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere
12-13 iulie 2014 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
14 iulie 2014 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor
15 iulie 2014 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
16 iulie 2014 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
16 iulie 2014 Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate
17 iulie-
25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
16 iulie 2014 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
17-18 iulie 2014 Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori de limba materna
19 iulie 2014 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
16-21 iulie 2014 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii
21 iulie 2014 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
16-22 iulie 2014 Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori
23 iulie 2014 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere
24 iulie 2014 Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii
24 iulie 2014 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa, si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa
24-25 iulie 2014 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua
25 iulie 2014 Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
28-31 iulie 2014 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate
A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
1 august 2014 Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
1 septembrie 2014 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
2-3 septembrie 2014 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
4-5 septembrie 2014 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
8 septembrie 2014 Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa
1 mai 2014 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
15 iulie 2014 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
22-23 iulie 2014 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015
23-25 iulie 2014 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014-2015, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

ANEXA Nr. 2

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2014-2015

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = ABS + 3EN ,
4

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a


Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat 2014-2015
Informatii utile ADMITERE LICEU 2014 : CALENDAR, PROGRAME, ORGANIZARE
Categorii
Comunicare
Utile
acte necesareaeroporturiambasadegsmministereleposta romanatelefoanetrenuriunitati masuravalutarvamavremea